Alternatywna Spółka Inwestycyjna – struktura umożliwiająca zbiorowe inwestowanie

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (dalej także „ASI”) jest formą prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego inwestowania, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego w 2016 roku.

Czym jest ASI?

Zgodnie z definicją ASI zawartą w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej także „Ustawa”), ASI  jest jedną z form alternatywnych funduszy inwestycyjnych (dalej także „AFI”), inną niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz inwestycyjny zamknięty. AFI z kolei jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą jednocześnie funduszem typu UCITS, tj. funduszem działającym zgodnie z prawem Unii Europejskiej regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, którym w polskim porządku prawnym jest fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy.

Z powodu swojej zawiłości definicja ustawowa ASI może budzić wątpliwości interpretacyjne, oraz związane z tym problemy z ustaleniem, czy dany podmiot spełnia  określone w Ustawie kryteria dla uznania go za ASI, stąd też rekomendowanym rozwiązaniem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy sytuacji danego podmiotu przy wsparciu doświadczonych doradców.

ASI może być prowadzona w formie:

  • spółki kapitałowej (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka europejska),
  • spółki komandytowej albo spółki komandytowo – akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka europejska).

Zarządzający ASI

Zgodnie z prawem wspólnotowym na instytucje zbiorowego inwestowania nałożony jest wymóg posiadania podmiotu zarządzającego. W odniesieniu do ASI jest nim tzw. zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną, którego zadaniem jest zarządzanie ASI, w tym w szczególności zarządzanie portfelem inwestycyjnym oraz zarządzanie ryzykiem.

Ustawa przewiduje dwa rodzaje zarządzających ASI:

  • wewnętrznie zarządzający ASI – w przypadku gdy ASI jest spółką kapitałową (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka europejska), zarządzającym jest sama ASI,
  • zewnętrznie zarządzający ASI – w przypadku gdy ASI jest spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną, zarządzającym może być wyłącznie spółka kapitałowa (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka europejska) będąca komplementariuszem ASI.

Wymóg uzyskania licencji lub wpisu do rejestru KNF

Wykonywanie działalności zarządzającego ASI, zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie, jest regulowane przez Ustawę i w zależności od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi dany zarządzający ASI zamierza zarządzać lub zarządza, wymaga bądź uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej także „KNF”), bądź wpisu do rejestru zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.

Zarządzający ASI jest zwolniony z konieczności uzyskiwania zezwolenia KNF (podlega wyłącznie obowiązkowi wpisu do rejestru zarządzających) jeżeli łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500.000.000 euro.

Poza wymogiem uzyskania zezwolenia bądź wpisu do rejestru zarządzający ASI podlegają nadzorowi wykonywanemu przez KNF, realizowanemu między innymi poprzez obowiązek składania okresowych sprawozdań, przekazywanie informacji uzupełniających, czy informowanie o zmianie danych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż do zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI nie stosuje się szeregu przepisów Ustawy mających zastosowanie do licencjonowanych zarządzających ASI, co zmniejsza stopień skomplikowania i koszty prowadzonej działalności. Zarządzający wpisani do rejestru nie muszą m.in. posiadać systemu kontroli wewnętrznej, posiadać i utrzymywać określonej wysokości kapitałów własnych, przyjmować do stosowania szeregu regulacji wewnętrznych (dotyczących konfliktów interesów, ochrony informacji poufnych, polityki wynagrodzeń, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów), czy posiadać depozytariusza, przechowującego aktywa ASI. Zarządzający ASI podlegający wpisowi do rejestru są także nadzorowani przez KNF w sposób ograniczony.

Zarządzający ASI, nawet w przypadku gdy podlega wyłącznie wpisowi do rejestru zarządzających ASI, musi spełnić określone wymogi, w tym w szczególności opracować politykę inwestycyjną, strategię inwestycyjną, czy prawidłowo określić przedmiot działalności w dokumentach założycielskich ASI. Z tego względu wskazane jest, aby czynności założenia i rejestracji ASI i jej zarządzającego powierzyć ekspertom.

Jak możemy Ci pomóc?

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. prowadzi kompleksową obsługę w zakresie zakładania i rejestracji Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. Zapewniamy naszym Klientom wsparcie między innymi w zakresie:

  • opracowania umów lub statutów ASI,
  • przygotowywania wymaganej dokumentacji ASI, w tym polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej,
  • reprezentowania zarządzającego ASI przed KNF w ramach postępowań o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI lub wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.