Brexit a działalność brytyjskich podmiotów rynku finansowego na rynku polskim

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Europejska Wspólnota Energii Atomowej, z jednej strony, oraz Wielka Brytania, z drugiej strony, zawarły umowę o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement). W oparciu o postanowienia tej umowy od dnia 1 stycznia 2021 r. ma być podejmowana współpraca i kształtowane stosunki gospodarcze pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w post-brexitowej rzeczywistości.

Do końca stycznia 2020 r. podmioty z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii, mogły świadczyć na terytorium Polski usługi finansowe w oparciu o tzw. zasadę jednolitego paszportu europejskiego (single passport rule), tzn. na podstawie stosownego zezwolenia wydanego przez właściwe władze nadzorcze Wielkiej Brytanii (jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej). Dla potrzeb utworzenia w Polsce oddziału przez brytyjski podmiot świadczący usługi finansowe, a także dla potrzeb świadczenia przez taki podmiot usług na zasadzie transgranicznej (cross-border) nie było wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Z dniem 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania utraciła status państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Stało się tak w związku z zawarciem przez Wielką Brytanię z Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej tzw. umowy o wystąpieniu (Withdrawal Agreement). Na mocy art. 126 i 127 tej umowy wprowadzony został okres przejściowy, w czasie którego do Wielkiej Brytanii miało mieć co do zasady zastosowanie prawo Unii Europejskiej. W praktyce oznaczało to, że brytyjskie podmioty działające na rynku finansowym mogły świadczyć swoje usługi na terytoriach państw członkowskich, w tym Polski, w sposób niezmieniony, tzn. bez konieczności uzyskiwania zezwoleń organów nadzorczych tych państw. Okres przejściowy, o którym mowa powyżej, zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania uzyskała, w relacjach z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, status państwa trzeciego i tzw. jednolity paszport europejski nie ma od tego dnia zastosowania względem brytyjskich podmiotów świadczących usługi finansowe. Są one, w świetle przepisów polskiego prawa, traktowane jak podmioty z państwa trzeciego i ewentualne rozpoczęcie lub kontynuowanie przez nie działalności na terytorium Polski (poprzez oddział) wymaga uzyskania przez nie stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. w relacjach pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ma zastosowanie umowa o handlu i współpracy, zawarta w grudniu
2020 r. W odniesieniu do usług finansowych umowa ta nie wprowadza jednak odgórnie mechanizmu wzajemnego respektowania zezwoleń ani środków ostrożnościowych zastosowanych lub wydanych przez właściwe organy nadzorcze Wielkiej Brytanii i państw członkowskich Unii Europejskiej.  Stanowi o tym Art. SERVIN.2.4 oraz Art. SERVIN.5.39.

W konsekwencji, po wielu miesiącach przygotowań do ukształtowania post-brexitowych relacji na linii Wielka Brytania – Unia Europejska, od dnia 1 stycznia 2021 r. zasada jednolitego paszportu europejskiego nie obowiązuje w stosunkach między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Od tego dnia Polska ma możliwość i obowiązek stosowania wymogów w zakresie licencjonowania brytyjskich podmiotów rynku finansowego.

Jak możemy pomóc?

Kancelaria D. Dobkowski sp. k. świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa usług finansowych.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (w tym w postępowaniach licencyjnych), doradzamy podmiotom rynku finansowego (w tym bankom, instytucjom płatniczym, ubezpieczycielom i domom maklerskim) w ich bieżącej działalności i na zasadzie ad hoc, dokonujemy interpretacji przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Jeśli moglibyśmy służyć Państwu wsparciem prawnym w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.