Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – pakiet usług prawnych

W dniu 1 kwietnia 2020 roku weszła w życie zasadnicza część przepisów Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).

W praktyce oznacza to, że już od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą starać się o wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych („FGŚP”) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych w następstwie wystąpienia COVID-19 przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Świadczenia przyznawane są na zasadach określonych w Ustawie.

Co obejmuje dofinansowanie z FGŚP?

Ustawa wprowadza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o środki z FGŚP obejmujące:

 • dopłaty do wynagrodzeń pracowników (dofinasowanie do wynagrodzeń) oraz
 • dopłaty do obciążających pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od przyznanego dofinansowania do wynagrodzenia
(„Dofinansowanie”).

Sprawdź, czy możesz starać się o Dofinansowanie

Z Dofinansowania może korzystać jedynie przedsiębiorca, który spełnia następujące przesłanki:

 • nastąpił u niego (w następstwie wystąpienia COVID-19) spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, w wartości nie mniejszej niż wskazana w Ustawie,
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych na koniec września 2019 r.,
 • nie zachodzą w stosunku do tego przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • jego pracownicy zostali objęci (w następstwie wystąpienia COVID-19) przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.


Nasze usługi

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego w kwestiach dotyczących ubiegania się przez przedsiębiorców o Dofinansowanie. Nasze usługi m.in. obejmują:

 • pomoc prawną w zakresie oceny spełniania przez przedsiębiorcę kryteriów uzyskania Dofinansowania,
 • przygotowanie projektu porozumienia, dotyczącego warunków pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, zawieranego przez przedsiębiorcę ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników („Porozumienie”),
 • wsparcie prawne przy wyborze przedstawicieli pracowników,
 • wsparcie prawne przy zawieraniu Porozumienia, w tym w toku uzgodnień warunków Porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, działającymi w zakładzie pracy, oraz przekazanie kopii zawartego Porozumienia do właściwego organu,
 • wsparcie w zakresie sporządzenia wniosku o Dofinansowanie („Wniosek”), w tym przygotowanie projektów wszelkich niezbędnych oświadczeń i pomoc w skompletowaniu wszelkich innych koniecznych załączników do Wniosku, oraz złożenie Wniosku we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed właściwym wojewódzkim urzędem pracy w toku postępowania o przyznanie Dofinansowania.

Jeśli moglibyśmy służyć Państwu wsparciem prawnym w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.