e-Sprawozdanie finansowe za 2018

Trwa obecnie czas zatwierdzania roku finansowego 2018, zostało już niewiele ponad 2 miesiące na złożenie dokumentów finansowych do KRS.

Profesjonalny pełnomocnik może już dokonać zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS.

18 grudnia 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U.  2019 r., poz. 55) (dalej „Ustawa”). Wprowadza ona istotne zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie sposobu składania dokumentów finansowych (w tym sprawozdań finansowych) do KRS.

Zasadniczą zmianą jest włączenie profesjonalnych pełnomocników do kręgu podmiotów uprawnionych do zgłaszania dokumentów finansowych do KRS. Od 1 kwietnia 2019 roku radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny mogą dokonać zgłoszenia dokumentów finansowych spółek do KRS.

Zgłoszenia może dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powinien powołać się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisać zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Co ze sprawozdaniem za 2017 rok?

Jeżeli do tej pory nie złożyliście Państwo do KRS-u dokumentów finansowych za 2017 r., to nic straconego. Ustawa wprowadza art. 19e ust. 7a ustawy o KRS (który wszedł już w życie w dniu 12 stycznia 2019 roku), który uprawnia adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego do zgłoszenia uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty. Dodatkowo pełnomocnik profesjonalny ma możliwość dokonania zgłoszenia kopii dokumentów finansowych do KRS dotyczących oddziału zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub finansowej, a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również innych dokumentów m.in. takich jak: roczne sprawozdanie finansowego, roczne sprawozdanie finansowego oddziału, roczne sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie spoza EOG, rocznego skonsolidowane sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej o ile zostały sporządzone do dnia 30 września 2018 r.

Kancelaria D.Dobkowski, świadczy usługi w zakresie spełniania wymogów związanych z zakończeniem roku obrotowego, w tym również składaniem dokumentów finansowych do KRS w formie elektronicznej przez profesjonalnych pełnomocników. Oferujemy również wsparcie w procesie uzyskania niezbędnych narzędzi i uprawnień do składania e-dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji spółek prawa handlowego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.