HR Legal Flash Alert #13 | październik 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych,mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Wezwanie do zawarcia umów o zarządzanie PPK

W dniu 30 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa przewiduje możliwość wysłania wezwania PFR za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Stanowisko PiP dotyczące konieczności odbierania przez pracownika telefonu podczas urlopu wypoczynkowego

Państwowa Inspekcja Pracy w ramach pytań i odpowiedzi dostępnych na swojej stronie internetowej udzieliła odpowiedzi na pytanie „Czy pracownik zobowiązany jest odebrać telefon od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego?”.

Whistleblowing w kontekście prawa pracy

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały udostępnione założenia do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt ustawy ma na celu wdrożenie tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 
Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów

W dniu 18 października 2021 roku na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do Rządowego Centrum Legislacji złożony został projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt ustawy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych i poufnych kanałów i procedur zgłaszania naruszeń oraz działań następczych.

Projektowane zmiany w zakresie potrąceń z wynagrodzenia o pracę

Do Sejmu skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Projekt ten przewiduje zmiany w przepisach Kodeksu pracy odnoszących się do kwoty wolnej od potrąceń.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.