Implementacja dyrektywy plastikowej (the single-use plastics)

5 sierpnia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw („Projekt Ustawy”). Głównym celem Projektu Ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego regulacji dyrektyw w sprawie odpadów, w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (znanej jako dyrektywa SUP – z ang. single-use plastics).

Spośród rozwiązań, które wprowadza Projekt Ustawy, zwracamy uwagę na określenie procentowej zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, którą będą musieli osiągnąć wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l (wliczając zakrętki i wieczka). Wprowadzony zostanie także obowiązek selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, nakładany na wprowadzających produkty w butelkach PET na napoje o pojemności do 3l (wraz z ich zakrętkami i wieczkami). Obowiązek ten będzie realizowany w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta, samodzielnie przez wprowadzających albo za pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów.

Projekt Ustawy wyłącza torby na zakupy z tworzywa sztucznego ulegającego biodegradacji z obowiązku pobierania opłaty recyklingowej. Takim tworzywem według Projektu Ustawy jest tworzywo sztuczne zdolne do fizycznego lub biologicznego rozkładu prowadzącego ostatecznie do jego rozkładu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę, które, zgodnie z europejskimi normami dotyczącymi opakowań, nadaje się do odzysku przez kompostowanie lub fermentację beztlenową.

Zgodnie z Projektem Ustawy wprowadzający produkty w opakowaniach będą także zobowiązani do umieszczania na opakowaniach oznakowania wskazującego na sposób selektywnego zbierania odpadów. Oznakowanie będzie musiało być dostosowane dla osób niedowidzących i niewidomych.

Kolejnym novum będzie wprowadzana przepisami Projektu Ustawy opłata opakowaniowa ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Opłata ta ma być przeznaczana na finansowanie zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawki opłaty będą ustalane w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw klimatu i będą uzależnione między innymi od rodzaju opakowania, możliwości jego recyklingu, czy zawartości materiału pochodzącego z recyklingu. Maksymalna stawka opłaty opakowaniowej dla każdego rodzaju opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynosić ma 2 zł za 1 kg. 

Należy podkreślić, iż Projekt Ustawy jest nadal w fazie konsultacji i ostateczny kształt przyjętych w nim rozwiązań może ulec zmianie.

O dalszych pracach legislacyjnych nad Projektem Ustawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jak możemy pomóc?

Kancelaria D.Dobkowski sp.k., stowarzyszona z KPMG, wspiera swoich Klientów w zakresie między innymi:

  • analiz dotyczących istnienia obowiązku odprowadzania opłaty recyklingowej lub opakowaniowej przez przedsiębiorców;
  • wypracowania rozwiązań ograniczających ryzyka zakwestionowania stosowanych praktyk przez właściwe organy zobowiązane do poboru opłaty;
  • wsparcia w ewentualnej korespondencji i sporach z właściwymi organami.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.