Legal Alert – Pracownicze Plany Kapitałowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Oto jej główne założenia:

 • PPK są dobrowolnym dla pracowników, a jednocześnie obowiązkowym dla pracodawców, systemem długoterminowego gromadzenia oszczędności;
 • wpłaty dokonywane na PPK będą finansowane z własnych środków przez podmiot zatrudniający i pracownika;
 • możliwość zadeklarowania wpłat dodatkowych przez pracodawców oraz uczestników PPK;
 • wypłata zgromadzonych środków nastąpi po osiągnięciu jednolitego – dla kobiet i mężczyzn – wieku
 • Ustawa o PPK zakłada konieczność zawarcia dwóch rodzajów umów:
  — umowy o zarządzanie PPK (pomiędzy podmiotem zatrudniającym i instytucją finansową, tj. funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, funduszem emerytalnym zarządzanym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) lub pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakładem ubezpieczeń) oraz
  — umowy o prowadzenie PPK (pomiędzy osobą zatrudnioną i instytucją finansową);
 • obowiązek wprowadzenia PPK będzie następował sukcesywnie w zależności od liczby zatrudnionych osób, przy czym podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 r. objęte są obowiązkiem od 1 lipca 2019 r.;
 • brak zawarcia umowy o zarządzanie do przewidzianego terminu grozi sankcją w wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego

Omówione wyżej nowe uregulowania prawne mogą wiązać się z koniecznością wdrożenia nowych lub dostosowania obecnie obowiązujących u podmiotów zatrudniających regulacji wewnętrznych do nowych przepisów.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące znowelizowanych przepisów, bądź potrzebowali wsparcia w dostosowaniu dokumentacji, uprzejmie prosimy o kontakt.