Niejasne punkty w łupkach

Przemysław Kamil Rosiak
Dziennik Gazeta Prawna, 13 lutego 2013

Tryb open door, stosowany przy przetargach na poszukiwanie węglowodorów, niesie z sobą poważne wątpliwości

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 28 grudnia 2012 r. ukazały się pierwsze komunikaty rządu Rzeczpospolitej Polskiej informujące o przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Postępowania zostały zainicjowane przez PCNiG, które w styczniu 2012 r. złożyło wnioski o udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarach Ostrów Lubelski, Puck oraz Sochaczew-Kampinos.

Od początku ubiegłego roku, kiedy weszły w życie nowe regulacje, tryb open door stanowi, oprócz przetargu ogłaszanego przez organ koncesyjny z własnej inicjatywy, podstawowy tryb udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów. W tym trybie postępowanie wszczynane jest na wniosek podmiotu zainteresowanego otrzymaniem koncesji na określony obszar. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym organ koncesyjny ogłasza informację o złożeniu wniosku koncesyjnego, rodzaju działalności, na którą ma być udzielona koncesja, współrzędne geograficzne tego obszaru oraz termin składania wniosków przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością, na którą ma być udzielona koncesja. W tym konkretnym przypadku inne podmioty zainteresowane wymienionymi koncesjami dostały 180 dni na złożenie wniosków.

Wnioski będą oceniane pod względem technologii poszukiwań (waga tego kryterium wynosi 60 proc), technicznych i finansowych możliwości (30 proc.) oraz proponowanego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (10 proc). Wagi mogą być różne – w przypadku koncesji Sochaczew-Kampinos waga technologii to 40 proc, a możliwości techniczne i finansowe -10 proc. Koncesję otrzyma podmiot, który uzyska najwyższą ocenę.

Wątpliwości budzić może sposób ustalenia znaczenia poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie wniosków i sposób przyznawania punktów za ich spełnienie. Nie rozwiewają ich „Zasady dla procedury porównania wniosków”, dostępne na stronie resortu środowiska, bo nie zawierają na ten temat żadnych informacji. Ponadto zasady przewidują, że przedsiębiorca, którego wniosek wszczyna procedurę, jak i pozostali wnioskodawcy mają prawo do uzupełnienia wniosku na wezwanie organu koncesyjnego. Należy jednak wykluczyć sytuację, w której uzupełnienie wniosku wskutek takiego wezwania podwyższyłoby merytoryczną ocenę w ramach kryteriów przetargowych, gdyż mogłoby to bezpośrednio wpłynąć na wynik.

Nie jest też jasne, w jaki sposób miałoby się odbywać porównanie wniosków w przypadku, gdy niektórzy przedsiębiorcy złożą wniosek na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów, a pozostali jedynie na ich poszukiwanie. Ponadto nie wiadomo, co dzieje się z postępowaniem przetargowym, gdy dla przewidzianych w ramach wniosku robót geologicznych konieczne byłoby uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Z uwagi na czas trwania postępowania o wydanie takiej decyzji w praktyce nie ma szans na jej uzyskanie przed upływem terminu do składania wniosków koncesyjnych.

Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG w Polsce. Ponadto wszystkie przedstawione w tekście informacje mają ogólny charakter, a intencją autorów nie było ich odniesienie do jakichkolwiek podmiotów i osób.