Nowa ustawa o wyrobach medycznych

26 maja 2022 r. wejdzie w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych. Jej głównym celem jest zapewnienie stosowania w Polsce przepisów rozporządzeń UE regulujących obrót i używanie wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (rozporządzenia UE nr 2017/745 i 2017/746).

O ile dotychczasowa ustawa o wyrobach medycznych z 2010 r. służyła implementacji w Polsce przepisów wcześniejszych dyrektyw UE dot. wyrobów medycznych (oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro), o tyle nowa ustawa ma za zadanie uzupełniać przepisy unijnych rozporządzeń, które obowiązują bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE.

Nowe krajowe przepisy określają w szczególności:

  • właściwość organów administracji w sprawach dotyczących wyrobów;
  • obowiązki informacyjne przedsiębiorców działających na rynku wyrobów;
  • zasady prowadzenia reklamy wyrobów;
  • system administracyjnych kar finansowych;
  • przepisy przejściowe dotyczące wyrobów obecnych aktualnie w obrocie.

Reklama wyrobów medycznych

Istotną nowością wprowadzaną przez ustawę są przepisy regulujące reklamę wyrobów medycznych. Zarówno przepisy dotychczasowej ustawy, jak i przepisy rozporządzeń UE dot. wyrobów medycznych, nie zawierają szczegółowych regulacji w zakresie reklamy wyrobów medycznych / wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Ograniczają się w tym zakresie do sformułowania zakazu działań informacyjnych / reklamowych wprowadzających w błąd.

Tymczasem przepisy nowej polskiej ustawy określają szczegółowe zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych, w tym: formy prowadzenia reklamy, wytyczne odnośnie treści przekazu reklamowego, warunki zlecenia prowadzenia reklamy, archiwizowania materiałów reklamowych oraz kompetencje organów administracji w zakresie nadzoru nad prowadzoną reklamą.

Zwrócić uwagę należy na zakazy wprowadzane nowymi przepisami, w tym w szczególności na zakaz wykorzystywania w reklamie wyrobów medycznych wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby.

Dodatkowo, sposób prezentowania reklamy wyrobów medycznych oraz informacji, które przekaz reklamowy ma zawierać mają zostać doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które zostanie wydane na podstawie przepisów nowej ustawy.

Przepisy regulujące reklamę wejdą w życie z początkiem roku 2023, tak aby zapewnić przedsiębiorcom czas niezbędny na dostosowanie się do nowych regulacji.

Niepowtarzalny numer rejestracyjny i krajowe wykazy

Ustawa określa zasady wydania przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) niepowtarzalnych numerów rejestracyjnych (SRN – single registration number) dla podmiotów gospodarczych podlegających rejestracji w unijnej bazie danych o wyrobach medycznych EUDAMED. Dotyczy to producentów, upoważnionych przedstawicieli i importerów wyrobów medycznych z siedzibę w Polsce.

Ponadto, ustawy przewiduje utworzenie krajowego wykazu dystrybutorów wyrobów medycznych, przeznaczonego dla dystrybutorów z Polski, którzy udostępniają wyroby po raz pierwszy w Polsce (tak jak w przypadku obecnie funkcjonujących powiadomień URPL). Nowy wykaz dystrybutorów ma być prowadzony w formie elektronicznej.

Na podobnych zasadach działać ma system informatyczny Urzędu, w którym gromadzone będą informacje o wyrobach (systemach i zestawach zabiegowych) sprowadzonych na terytorium Polski przez podmioty i osoby wykonujące działalność leczniczą oraz inne podmioty, które używają wyrobów do działalności gospodarczej lub zawodowej.

Ustawa zakłada również obowiązek lokalnej rejestracji dla producentów wyrobów wykonanych na zamówienie, upoważnionych przedstawicieli producentów takich wyrobów (jeśli pochodzą spoza UE) oraz importerów tych wyrobów, jeśli są podmiotami z siedzibą w Polsce.

W przypadku przepisów dot. krajowych wykazów odroczono ich wejście w życie aż do dnia 1 lipca 2023 r.

Kary pieniężne

Ustawa wprowadza katalog kar pieniężnych za naruszenie przepisów rozporządzeń UE dot. wyrobów medycznych oraz przepisów samej ustawy. Wysokość kar uzależniona jest od istotności naruszenia, przy czym górna granica niektórych kar sięga kwoty pięciu milionów złotych. Przykładowo – naruszenie przepisów w zakresie reklamy wyrobów medycznych jest zagrożone karą w wysokości do dwóch milionów złotych.

Jednocześnie, przepisy ustawy limitują wysokość kar w przypadkach, gdy naruszenie przepisów nie mogło powodować zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników wyrobu lub pacjentów. Tym samym, organy administracji nakładające kary pieniężne będą zmuszone każdorazowo brać pod uwagę tę okoliczność określając wysokość kary pieniężnej.

Jak możemy pomóc?

Kancelaria KPMG Law – D. Dobkowski sp.k. oferuje wsparcie prawne w dostosowaniu prowadzonej działalności do nowych regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych, w szczególności poprzez:

  • przegląd obowiązujących w organizacji procedur operacyjnych oraz pomoc w ich dostosowywaniu do nowych wymagań,
  • wsparcie przy tworzeniu nowych procedur, w tym dotyczących reklamy wyrobów medycznych oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji,
  • pomoc we wdrożeniu wewnątrz organizacji przyjętych procedur, w szczególności poprzez przygotowywanie materiałów i działań informacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych,
  • wsparcie prawne w procedurach rejestracji w unijnej bazie danych EUDAMED oraz w krajowych wykazach.