Nowe zasady funkcjonowania galerii handlowych

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2020 r., w dniu 4 maja 2020 r. doszło do ponownego otwarcia lokali handlowych i usługowych w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerie handlowe, parki handle i inne obiekty handlowe nieprowadzące przeważającej działalności spożywczej) – otwarte zostały sklepy i lokale objęte uprzednio zakazem prowadzenia działalności (np. sklepy odzieżowe, obuwnicze).

Zakazem prowadzenia działalność są nadal objęte strefy aktywności fizycznej (siłownie, place zabaw, parki trampolin), strefy gier, kina i wyspy handlowe. W lokalach gastronomicznych jest dozwolone kupowanie żywności wyłącznie na wynos lub z dostawą.

Działalność prowadzona w ponownie otwartych obiektach handlowych będzie musiała podlegać surowym regułom sanitarnym. Na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano wytyczne dla funkcjonowania ww. obiektów handlowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce („Wytyczne”), które powstały w wyniku konsultacji Ministerstwa Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wytyczne przewidują szereg nowych wymogów – zdecydowana większość spośród nich dotyczy obiektów handlowych (ich zarządców) oraz poszczególnych placówek handlowych lub usługowych, jednak niektóre są skierowane bezpośrednio do klientów.

Wydaje się, że w przypadku sklepów takich jak np. odzieżowe, niektóre wprowadzone ograniczenia (np. w korzystaniu z przebieralni oraz obowiązek noszenia rękawiczek przez klientów) mogą negatywnie wpływać na wielkość sprzedaży.

Wątpliwości może budzić zalecenie odmowy wstępu na teren obiektu handlowego osobie, która wykazuje wyraźne oznaki choroby – Wytyczne nie określają kto konkretnie oraz w jaki sposób ma weryfikować oznaki choroby u poszczególnych osób wchodzących na teren obiektu.

Niezależnie, warto odnotować, że tuż przed zakończeniem prac nad Wytycznymi ostatecznie zrezygnowano z wytycznych budzących największe kontrowersje, tj. obligatoryjnego mierzenia temperatury osób odwiedzających centra handlowe za pomocą kamery termowizyjnej oraz z ułatwionego wstępu do obiektu dla osób posiadających w telefonie rządową aplikację ProteGO Safe.

Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2

Wytyczne zostały podzielone na cztery obszary:

 • przestrzeń komunikacyjna i usług

W zakresie przestrzeni komunikacyjnej i usług przewiduje się wymogi:

  • utrzymania odległości przynajmniej dwóch metrów pomiędzy klientami;
  • zasłaniania ust i nosa (maseczką lub szalikiem) przez każdą osobę przebywającą w obiekcie;
  • noszenia przez klientów rękawiczek jednorazowych (zapewnionych przez operatora danego sklepu);
  • zapewnienia możliwości zakupu maseczek w przynajmniej w jednym sklepie lub punkcie na terenie obiektu handlowego;
  • ograniczenia liczby osób w danym lokalu do jednej osoby na minimum 15 m2;
  • uruchomienia jak największej liczby wejść oraz zlikwidowania barier przy przechodzeniu przez portale (w miarę możliwości również w toaletach);
  • wprowadzenia maksymalnego limitu osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób przewidziana dla danej windy podzielona przez 3);
  • zakazu roznoszenia ulotek, organizowania wydarzeń promocyjnych i innych akcji, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi;
  • wyłączenia z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki);
  • wyłączenia z użytku, lub dokładnego czyszczenia po każdym kliencie, przebieralni w sklepach;
  • zakazu spożywania żywności w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną;
  • zapewnienia rygorystycznych zasad wymiany powietrza w obiekcie;
  • informowania klientów o wymogach sanitarnych;
  • wprowadzenia procedur sanitarnych związanych z czyszczeniem i dezynfekcją dla personelu;
  • instalacji możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach, w toaletach i przy kasach.
 • strefy gastronomiczne

W zakresie stref gastronomicznych przewidziano następujące nowe wymogi:

  • wydzielenia strefy gastronomicznej widoczną, fizyczną barierą;
  • ograniczenia liczby klientów w strefie gastronomicznej – na jedną osobę powinno przypadać minimum 15 m2;
  • ustalenia minimum 2-metrowych odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

W kolejnej fazie tzw. „odmrażania gospodarki”, której planowany termin wdrożenia nie jest na razie znany, ma zostać dozwolone spożywanie posiłków na miejscu w strefie gastronomicznej, z poniższymi obostrzeniami:

  • z wyjątkiem członków rodzin mieszkających wspólnie, przy jednym stole mogą siedzieć maksymalnie trzy osoby, pod warunkiem, że przyszły do centrum handlowego wspólnie;
  • odległość pomiędzy osobami/grupami spożywającymi posiłek ma wynosić minimum 2 metry.
 • infrastruktura:

Wprowadzono następujące wymogi:

  • możliwość parkowania samochodów przez klientów wyłącznie na co drugim miejscu parkingowym;
  • wyłączenia z użytku wszelkiego rodzaju fontann i placów zabaw oraz szatni, przechowalni ubrań lub przedmiotów;
  • dezynfekcji toalet przynajmniej 4 razy dziennie;
  • zalecania klientom ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach;
  • codziennej, regularnej dezynfekcji elementów infrastruktury wspólnej (drzwi i schody ruchome – przynajmniej 2 razy dziennie, oraz powierzchni dotykowych (np. klamek, poręczy blatów – nie rzadziej niż co godzinę);
  • umieszczenia w toalecie instrukcji dot. wymogów higienicznych i sanitarnych.
 • postępowanie w przypadku wykrycia osoby posiadającej symptomy zakażenia

Procedury postępowania w przypadku wykrycia osoby posiadającej symptomy zakażenia przewidują następujące wymogi:

  • zakazu korzystania z miejsc publicznych, w tym wizyt w sklepach przez osoby mające symptomy zakażenia COVID-19;
  • zalecenia odmowy wstępu na teren ww. obiektów handlowych osobie, która wykazuje wyraźne oznaki choroby, takie jak uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie;
  • zgłoszenia przez pracownika incydentu do kierownictwa obiektu celem ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba mająca symptomy zakażenia oraz przeprowadzenie jego dezynfekcji.
  • Wytyczne odnoszą się również do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników/ obsłudze ww. obiektów handlowych – przewidują one:
  • organizację pracy w taki sposób, aby zastosować podział realizowanych przez pracowników obiektu handlowego zadań w celu realizacji ich jak największej części zdalnie wraz z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego;
  • organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego między pracownikami (minimum 2 m);
  • zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z klientami dostępu do środków ochrony indywidualnej i preparatów do dezynfekcji rąk;
  • zapewnienie wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń;
  • ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pomiędzy pracownikami;
  • nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych;
  • poinstruowanie pracowników o procedurach związanych z wystąpieniem u nich niepokojących objawów przed pojawieniem się w miejscu pracy;
  • stworzenie procedur związanych z wystąpieniem u pracownika objawów sugerujących zakażenie, obejmujące w szczególności dezynfekcję pomieszczeń, gdzie on przebywał oraz odizolowanie go od innych osób.

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria wykonuje kompleksowe usługi doradcze dla galerii handlowych i najemców, w tym w szczególności dotyczące umów najmu: wsparcie w negocjowaniu i sporządzanie umów, aneksów i porozumień, doradztwo w kwestiach administracyjno-regulacyjnych, analizę prawną umów pod kątem roszczeń i sporów sądowych. Oferujemy także usługi monitorowania oraz interpretacji najnowszych przepisów administracyjnych i sanitarnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania galerii handlowych i najemców we wszelkich sprawach administracyjnych/ regulacyjnych oraz w sporach: (a) występujemy jako mediator i rozjemca, (b) pomagamy w przygotowaniu strategii procesowej i argumentów na potrzeby sporu (c) przygotowujemy pisma przedprocesowe, (d) pomagamy w zawieraniu porozumień i ugód, (e) reprezentujemy stromy w arbitrażu oraz sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.