Nowelizacja KSH – Prawo Holdingowe

W dniu 25 marca 2022 roku do podpisu Prezydenta trafiła ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”), która została przyjęta przez Sejm w dniu 24 marca 2022 roku.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od ich ogłoszenia (z wyjątkiem art. 10, art. 35 i art. 36, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia).

Regulacje w zakresie Prawa Holdingowego

 • Ustawa wprowadza, po raz pierwszy do polskiego systemu prawa, kompleksowe rozwiązania w zakresie prawa holdingowego, w tym m.in. definiując grupę spółek oraz regulując relacje między spółką dominującą a spółkami zależnymi.
 • Uczestnictwo w grupie spółek oraz rejestracja grupy spółek w KRS, od czego uzależnione jest korzystanie z większości nowych rozwiązań prawnych, jest dla spółek fakultatywne.
 • Spółki z grupy spółek mają kierować się, obok interesu własnego, interesem grupy spółek, a członkowie ich organów mogą powoływać się na działanie lub zaniechanie w interesie grupy spółek.
 • Spółka dominująca ma prawo wydawania wiążących poleceń spółce zależnej w interesie grupy spółek, których wykonanie lub odmowa wykonania wymaga jednak uchwały zarządu spółki zależnej.
 • Spółka dominująca ponosi wobec spółki zależnej odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia.
 • Członkowie organów spółki zależnej nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce w związku z wykonaniem wiążącego polecenia.

Zmiany dotyczące Zarządów i Rad Nadzorczych

 • Zarząd spółki zależnej ma obowiązek corocznego sporządzania i przedstawiania wspólnikom sprawozdania o powiązaniach umownych ze spółką dominującą.
 • Ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu oraz rady nadzorczej wobec spółki – w przypadku działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
 • Wprowadzenie obowiązku dochowania lojalności wobec spółki przez członków jej organów.
 • Poszerzenie uprawnień rad nadzorczych, w tym konkretyzacja prawa do korzystania z usług profesjonalnego doradcy i wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych wobec rady nadzorczej.
 • Rada nadzorcza, a w razie jej braku – zarząd, spółki dominującej sprawuje stały nadzór nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną.
 • Rada nadzorcza może ustanawiać doraźne lub stałe komitety składające się z jej członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 • W posiedzeniu rady nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, które podlega badaniu ustawowemu, konieczny jest udział biegłego rewidenta lub przedstawiciela firmy audytorskiej.

Nowe uprawnienia kontrolne Wspólników/ Akcjonariuszy mniejszościowych

 • Wspólnicy lub akcjonariusze mniejszościowi spółki zależnej mogą zwrócić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek.

Ułatwiony odkup udziałów/ akcji (buy out/ sell out)

 • Wprowadzenie (po raz pierwszy w polskim prawie) możliwości żądania przez mniejszościowych wspólników przymusowego odkupu ich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Poszerzenie możliwości żądania przez mniejszościowych akcjonariuszy przymusowego odkupu ich akcji.

Ułatwiony wykup udziałów/ akcji (squeeze out)

 • Wprowadzenie (po raz pierwszy w polskim prawie) możliwości przymusowego wykupu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Poszerzenie możliwości zastosowania przymusowego wykupu akcji.