Od 1 stycznia 2021 r. czwarta grupa podmiotów została objęta obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych

Podmioty, które zatrudniają mniej niż 20 osób (tzw. pozostałe podmioty zatrudniające) oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia) od 1 stycznia 2021 roku zostały objęte reżimem ustawyz dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”). Jest to już ostatni etap wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych.

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) tworzą nowy, dobrowolny system oszczędzania, będący uzupełnieniem emerytury z ZUS-u. Program ten został stworzony w celu systematycznego odkładania wybranych kwot z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków po osiągnięciu 60. roku życia.

Kim jest podmiot zatrudniający?

Obowiązek stosowania Ustawy PPK ustawodawca nakłada na podmioty zatrudniające, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 Ustawy PPK na:

  • pracodawców, o których mowa w art. 3 Kodeksu pracy,
  • nakładców,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
  • zleceniodawców,
  • podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Jeśli Państwa firma spełnia powyżej wskazane warunki i zatrudnia mniej niż 20 osób lub jest jednostką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych, to powinni Państwo jak najszybciej podjąć działania w celu wdrożenia PPK dla osób zatrudnionych.

W przeciwieństwie do wcześniejszych faz wdrożeniach, Ustawa PPK przewiduje odrębne terminy zawarcia umowy o zarządzenie PPK jak i umowy o prowadzenie PPK dla pozostałych podmiotów zatrudniających (zatrudniających mniej niż 20 osób) i dla jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych.

Pozostałe podmioty zatrudniające  Jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych 
Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK23 kwietnia 2021 roku26 marca 2021 roku
 Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK10 maja 2021 roku10 kwietnia 2021 roku

Wpłaty do PPK, ile one wynoszą?

Wpłaty do PPK dzielą się na podstawowe i dodatkowe. Są one finansowane zarówno przez pracodawcę jak i uczestnika PPK.

 Wpłata podstawa (obligatoryjna)Wpłata dodatkowa (dobrowolna) 
Wpłaty pracodawcy 1,5% wynagrodzenia brutto do 2,5% wynagrodzenia brutto
 Wpłaty pracownika 2% wynagrodzenia brutto* do 2% wynagrodzenia brutto

*Wpłata podstawowa pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%, pod warunkiem że jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. oferuje pomoc prawną pracodawcom, którzy są zobowiązani do wdrożenia PPK

Zdajemy sobie sprawę, iż wymogi wynikające z Ustawy PPK są wyzwaniem dla każdego pracodawcy. Wiążą się one bowiem z koniecznością wdrożenia szeregu nowych regulacji wewnętrznych. W związku z tym, zespół naszych specjalistów dedykowanych PPK pomaga pracodawcom w zakresie:

  • opracowania regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK,
  • pomocy w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,
  • negocjowania warunków umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową (w tym weryfikacja warunków umów zaproponowanych przez instytucje finansowe),
  • reprezentowania podmiotu zatrudniającego w rozmowach ze stroną społeczną,
  • wypełnienia obowiązków informacyjnych pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Więcej informacji możecie również Państwo znaleźć na KPMG Spot „PPK – Wdrożenie krok po kroku”

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.