Od środy (1 lipca 2020 r.) trzecia grupa podmiotów zostaje objęta obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych

Podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób muszą pamiętać, że już od dziś – 1 lipca 2020 roku, zostają objęte reżimem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa PPK).

Pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) tworzą nowy, dobrowolny system oszczędzania, będący uzupełnieniem emerytury z ZUS-u. Program ten został stworzony w celu systematycznego odkładania wybranych kwot z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków po osiągnięciu 60. roku życia.

Kim jest podmiot zatrudniający?

Obowiązek stosowania Ustawy PPK ustawodawca nakłada na podmioty zatrudniające, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 Ustawy PPK na:

 • pracodawców, o których mowa w art. 3 Kodeksu pracy,
 • nakładców,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
 • zleceniodawców,
 • podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Jeśli Państwa firma spełnia powyżej wskazane warunki i zatrudnia co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku), to powinni Państwo jak najszybciej podjąć działania w celu utworzenia PPK dla osób zatrudnionych.

Najpóźniej do:

 • 27 października 2020 roku zobowiązani są Państwo do podpisania umowy o zarządzanie PPK, natomiast do
 • 10 listopada 2020 roku do podpisania umów na prowadzenie PPK.

Przypominamy również, iż podmiotom zatrudniającym co najmniej 50 osób (zaliczanych do II etapu wprowadzenia PPK), w związku z przyjętą ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały wydłużone terminy wdrożenia PPK (terminy wdrożenia PPK dla podmiotów z II fazy wdrożeniowej są takie same jak dla podmiotów z III fazy wdrożeniowej PPK).

Wpłaty do PPK, ile one wynoszą?

Wpłaty do PPK dzielą się na podstawowe i dodatkowe. Są one finansowane zarówno przez pracodawcę jak i uczestnika PPK.

Wpłata podstawowa (obligatoryjnaWpłata dodatkowa (dobrowolna)
Wpłaty pracodawcy1,5% wynagrodzenia bruttodo 2,5% wynagrodzenia brutto
Wpłaty pracownika2% wynagrodzenia brutto*do 2% wynagrodzenia brutto


*Wpłata podstawowa pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%, pod warunkiem że jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. 

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. oferuje pomoc prawną pracodawcom, którzy są zobowiązani do wdrożenia PPK

Zdajemy sobie sprawę, iż ustawa o PPK jest wyzwaniem dla każdego pracodawcy. Wiąże się ona bowiem z koniecznością wdrożenia szeregu nowych regulacji wewnętrznych. W związku z tym, zespół naszych specjalistów dedykowanych PPK pomaga pracodawcom w zakresie:

 • opracowania regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK,
 • pomocy w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • zawierania umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową (w tym weryfikacja warunków umów zaproponowanych przez instytucje finansowe),
 • reprezentowania podmiotu zatrudniającego w rozmowach ze stroną społeczną,
 • wypełnienia obowiązków informacyjnych pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.