Ostatni miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową

Przypominamy, iż podmiotom objętym II i III turą wdrożeniową PPK pozostał już tylko miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową.

Do 27 października 2020 r., podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązane są do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, a do 10 listopada 2020 r. umowy o prowadzenie PPK.

W związku z powyższym, przypominamy kluczowe kwestie związane z wdrożeniem PPK.

Pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) stanowią nowy, dobrowolny system oszczędzania, będący uzupełnieniem emerytury z ZUS-u. Program ten został stworzony w celu systematycznego odkładania wybranych kwot z przeznaczeniem ich na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia.

Kim jest podmiot zatrudniający?

Obowiązek stosowania Ustawy PPK nałożony został na podmioty zatrudniające; zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 Ustawy PPK są to:

 • pracodawcy, o których mowa w art. 3 Kodeksu pracy,
 • nakładcy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
 • zleceniodawcy,
 • podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji.

Jeśli Państwa firma należy do którejkolwiek z powyższych grup i zatrudnia co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) lub 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r..), to powinni Państwo jak najszybciej podjąć działania w celu wdrożenia PPK.

Najpóźniej do:

 • 27 października 2020 r. zobowiązani są Państwo do podpisania umowy o zarządzanie PPK,
 • 10 listopada 2020 r. zobowiązani są Państwo do podpisania umowy o prowadzenie PPK.

Przypominamy również, iż podmiotom zatrudniającym co najmniej 50 osób (objętych II etapem wprowadzenia PPK), w związku z przyjętą ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały wydłużone terminy wdrożenia PPK t.j. dla podmiotów z II fazy wdrożeniowej terminy wdrożenia PPK są takie same jak dla podmiotów z III fazy wdrożeniowej PPK.

Wpłaty do PPK – ile wynoszą?

Wpłaty do PPK dzielą się na podstawowe i dodatkowe. Są one finansowane zarówno przez pracodawcę jak i uczestnika PPK.

Wpłata podstawa (obligatoryjna) Wpłata dodatkowa (dobrowolna)
Wpłaty
pracodawcy
1,5 % wynagrodzenia bruttodo 2,5 % wynagrodzenia brutto
Wpłaty Pracownika2% wynagrodzenia brutto*do 2% wynagrodzenia brutto

*Wpłata podstawowa pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%, pod warunkiem że jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. oferuje pomoc prawną pracodawcom  zobowiązanym do wdrożenia PPK

Zdajemy sobie sprawę, iż implementacja PPK jest wyzwaniem dla każdego pracodawcy. Wiąże się ona bowiem z koniecznością podjęcia szeregu czynności natury prawnej i organizacyjnej. W związku z tym, zespół naszych specjalistów dedykowanych PPK pomaga pracodawcom w zakresie:

 • wyboru przedstawicieli pracowników,
 • opracowania regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK,
 • pomocy w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • zawarcia umowy o zarządzanie oraz umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową (w tym weryfikacji warunków zaproponowanych przez instytucje finansowe),
 • reprezentowania podmiotu zatrudniającego w rozmowach ze stroną społeczną,
 • wypełnienia obowiązków informacyjnych pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.