Polskie firmy będą chronione przed wrogim przejęciem dzięki Tarczy 4.0

W Sejmie RP trwają prace nad projektem tzw. Tarczy 4.0. W ramach tego projektu planowane jest m.in. wprowadzenie mechanizmu zapobiegającego wrogim przejęciom polskich firm o strategicznym znaczeniu przez podmioty spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce przepisy te mogą wywrzeć istotny wpływ na transakcje typu M&A przez najbliższe 2 lata, kiedy będą one obowiązywać.

Transakcje objęte projektowanymi przepisami

Nowe rozwiązania proponowane w tzw. Tarczy 4.0 mają objąć planowane nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji w podmiotach chronionych jeśli nabywającym będzie osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa członkowskiego lub podmiot niemający siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

Ze znaczącym uczestnictwem będziemy mieli do czynienia w sytuacji umożliwiającej wywieranie wpływu na działalność podmiotu poprzez posiadanie co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, udziału kapitałowego lub udziału w zyskach. Nabycie dominacji jest tożsame z uzyskaniem statusu podmiotu dominującego czyli takiego, który posiada zdolność do decydowania o kierunkach działalności innego podmiotu.

Jakie polskie firmy będą chronione?

Transakcja podlega zgłoszeniu jeśli podmiot, nad którym nabywana jest dominacja lub znaczące uczestnictwo, osiągnął przychód ponad 10.000.000 euro w którymkolwiek z poprzednich dwóch lat obrotowych, ma siedzibę w Polsce i:

  • jest spółką publiczną,
  • posiada mienie wchodzące w skład infrastruktury krytycznej,
  • dostarcza oprogramowanie dla podmiotów ze strategicznych sektorów gospodarki,
  • prowadzi działalność w jednej z istotnych branż wymienionych w przepisach.

W ostatniej kategorii ochroną objęci zostali m.in. producenci nawozów, leków, wyrobów medycznych, czy przedsiębiorcy z sektora spożywczego.

Zgoda organu kontroli

Jeśli spełnione zostały opisane wyżej warunki dokonanie transakcji musi zostać poprzedzone złożeniem zawiadomienia do organu kontroli, którym jest Prezes UOKiK. W pewnych sytuacjach organ może także wszcząć postępowanie sprawdzające z urzędu. Inwestor składa zawiadomienie przed zawarciem ostatniej umowy lub dokonaniem ostatniej czynności prowadzących do nabycia. Do zawiadomienia załączyć należy szereg dokumentów lub informacji, w tym obejmujących plany inwestycyjne i plany działalności podmiotu, którego dotyczy transakcja.

Postępowanie przed UOKiK toczy się najpierw w formie postępowania sprawdzającego (30 dni roboczych), po którym organ może uznać iż nie sprzeciwia się transakcji, w przeciwnym wypadku rozpoczyna się już dłuższe (120 dni) właściwe postępowanie kontrolne. Jego rezultatem może być decyzja Prezesa UOKiK o sprzeciwie wobec transakcji. Stanie się tak, gdy organ uzna, iż planowana transakcja stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego lub może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie UE. Inwestor może bronić się przed takim rozstrzygnięciem składając od decyzji organu skargę do sądu administracyjnego.

Proponowane rozwiązania stosuje się do transakcji dokonywanych po wejściu w życie przedmiotowych przepisów (30 dni od ogłoszenia tzw. Tarczy 4.0) i mają one charakter tymczasowy, tracą moc z upływem 24 miesięcy od ich wejścia w życie.

Sankcje w przypadku uchybienia projektowanym regulacjom

Transakcje dokonane niezgodnie z proponowanymi przez Rząd przepisami dotknięte będą sankcją nieważności. Surowe kary grożą także inwestorom lub osobom działającym w ich imieniu, w tym w postaci grzywny do 50.000.000 zł, czy pozbawienia wolności do lat 5.

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza Kancelaria zapewnia swoim Klientom wsparcie między innymi w zakresie:

  • oceny czy planowana transakcja podlega obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa UOKiK,
  • przygotowywania dokumentacji wymaganej do dokonania zgłoszenia w postępowaniu przed Prezesem UOKiK,
  • reprezentowania w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w ramach postępowań zainicjowanym złożeniem zawiadomienia o planowanej transakcji,
  • reprezentowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (WSA/NSA), w przypadku gdyby zaszła konieczność zaskarżenia niekorzystnej decyzji Prezesa UOKiK.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.