Postulaty pracodawców oraz zapowiedzi rządu zmian w tzw. tarczy antykryzysowej

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa, czyli pakiet rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19, zawarty w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rozwiązania zaproponowane w przyjętej tarczy antykryzysowej od początku spotkały się z krytyczną oceną ze strony przedsiębiorców i pracodawców.

Apel przedstawicieli biznesu o przyjęcie Tarczy Antykryzysowej 2.0

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele największych organizacji biznesowych w Polsce zwrócili się do rządzących z apelem o  pilne wypracowanie, we współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, Tarczy Antykryzysowej 2.0. W wystąpieniu wyrażono przekonanie, że dotychczas przyjęte rozwiązania nie chronią odpowiednio firm i miejsc pracy przed likwidacją.

Jakich zmian w tarczy antykryzysowej oczekują przedsiębiorcy?

W apelu zawarto także 19 postulatów konkretnych zmian.

Postulowane zmiany dotyczą m.in.:

 • Rozszerzenia zwolnienia ze składek płaconych do ZUS na wszystkie firmy przeżywające trudności ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości, możliwości przedłużenia zwolnień na kolejne miesiące,
 • Umożliwienia modyfikacji aktów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy w szczególności w zakresie systemów czasu pracy – w porozumieniu ze związkami zawodowymi zawartym w ciągu 3 dni (w przypadku braku porozumienia w terminie, modyfikacja ma wchodzić w życie),
 • Zagwarantowanie pracodawcom dofinansowania do wynagrodzeń pracowników do wysokości połowy wynagrodzenia, lecz nie więcej niż połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • Wprowadzenie obowiązku utrzymania zatrudnienia maksymalnie przez okres równy okresowi wsparcia niezależnie od wielkości firmy,
 • Umożliwienia pracodawcom wysyłania pracowników na urlop wypoczynkowy, zarówno zaległy, jak i bieżący – w wymiarze maksymalnie 14 dni,
 • Uregulowania najpilniejszych kwestii dotyczących relacji pracodawców i pracowników w warunkach stanu zagrożenia epidemiologicznego, w tym zwłaszcza określania przez pracodawcę zasad wykonywania pracy zdalnej, w akcie wewnętrznym.

Przedsiębiorcy postulują także m.in. żeby:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń było przyznawane decyzją, na podstawie wniosku, bez konieczności podpisywania umowy,
 • termin konsultacji z przedstawicielami pracowników na zawarcie porozumienia regulującego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy był ograniczony do 2 dni.

Rządzący zapowiadają zmiany rozwiązań pomocowych

Przedstawiciele rządu jeszcze w piątek (3 kwietnia 2020 r.) potwierdzili, że trwają prace nad zmianami do Tarczy Antykryzysowej.

Poinformowano także, że projekt zmian tarczy antykryzysowej ma trafić pod obrady Sejmu jeszcze w tym tygodniu albo na początku następnego.

Nasze usługi 

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi wsparcia prawnego dla przedsiębiorców, w tym między innymi w obszarze prawa pracy, miedzy innymi w kwestiach prawnych wynikających z nowych regulacji w obszarze prawa pracy, wprowadzanych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie:
  • zmian w wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, porozumienia zbiorowe), w tym w szczególności w obszarze dotyczącym wynagrodzeń pracowników;
  • optymalizowania czasu pracy (w tym m.in. kwestie wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych);
  • modyfikacji warunków pracy i płacy wynikających z umów o pracę  (np. porozumienie zmieniające warunki pracy  i płacy, wypowiedzenie zmieniające);
  • rozwiązywania umów o pracę;
  • zwolnień grupowych;
  • sporów z pracownikami (w tym reprezentujemy pracodawców w postępowaniach przed sądem pracy).

Dokonujemy analizy prawnej możliwości wprowadzenia przez pracodawcę zmian warunków pracy i płacy w umowach o pracę zawartych z pracownikami, zakończenia przez pracodawcę stosunków pracy z pracownikami, zmian w wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy, informujemy pracodawców, na jakich zasadach zmiany są możliwe i kompleksowo wspieramy pracodawców we wdrożeniu tych zmian na każdym etapie procesu.

 • Analizę przepisów dotyczących programów pomocowych dla przedsiębiorców/pracodawców dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19 w celu zaproponowania Państwu optymalnych rozwiązań dotyczących między innymi:
  • możliwości skorzystania przez Państwa firmy z pomocy finansowej ze środków publicznych (m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych);
  • możliwości wdrożenia w Państwa firmach zmian organizacyjnych proponowanych w pakietach pomocowych dla przedsiębiorców i pracodawców.

Jeśli moglibyśmy służyć Państwu wsparciem prawnym w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.