Seminarium podatkowo-prawne KPMG pt. „Nowy rok – nowe porządki w prawie i podatkach”

Nowy rok – nowe porządki w prawie i podatkach

Seminaria KPMG to spotkania z naszymi doradcami, poświęcone aktualnym kwestiom ważnym dla przedsiębiorców, podczas których dzielimy się z Państwem doświadczeniem biznesowym oraz wiedzą z zakresu przepisów podatkowych i prawnych.

Zapraszamy Państwa na seminarium podatkowo-prawne KPMG pt. „Nowy rok – nowe porządki w prawie i podatkach” w dniu 11.12.2018 roku

Tematyka spotkania

Proponowane zmiany w prawie handlowym
Omówienie zmian nadchodzących w 2019 r., obejmujących kwestie podejmowania uchwał w trybie obiegowym, rezygnacji członków organów. Omówione także zostaną zmiany w zakresie reguł zwrotu zaliczek pobranych na poczet dywidendy, skutki czynności prawnej dokonanej bez umocowania oraz zmian w okresie przechowywania sprawozdań finansowych.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Omówienie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, z uwzględnieniem podstawy i przesłanek odpowiedzialności, rodzaju i wysokości kar a także środków zapobiegawczych. Porozmawiamy o tym jak się przygotować do zmian. Wyjaśnimy też pojęcie sygnalistów (whistleblower) w ramach projektowanej ustawy.

Pracownicze plany kapitałowe
Omówienie podstawowych założeń wprowadzanego z inicjatywy Rady Ministrów programu długotrwałego oszczędzania dla zatrudnionych funkcjonującego pod nazwą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – kogo i w jakim zakresie dotyczy, na jakich zasadach ma działać i jakie zmiany ze sobą niesie. Przedstawione zostaną także kroki jakie należy podjąć, wady i zalety PPK, sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych związanych z PPK oraz najważniejsze terminy związane z wprowadzeniem programu.

Wspieranie nowych inwestycji – nowe regulacje w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)
Zgodnie z nowymi regulacjami, zwolnienie z podatku dochodowego jest możliwe na terenie całego kraju. Przedstawimy Państwu zasady ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu oraz korzystania z preferencji przewidzianych dla nowych inwestycji.

Zmiana reżimu rozliczania podatku u źródła (WHT)
Uchwalone zmiany w podatkach dochodowych przewidują całkowitą zmianę dotychczasowego reżimu rozliczania podatków płaconych w Polsce „u źródła” z tytułu wypłat na rzecz kontrahentów zagranicznych (WHT). Nowe zasady stanowią w istocie przejście z zasady zwolnienia u źródła na system poboru i zwrotu podatku. Omówimy kluczowe aspekty zmian, wymogi oraz zagrożenia jakie mogą wynikać z nowych przepisów.

Nowa matryca stawek VAT
Opublikowany projekt ustawy zmieniającej Ustawę VAT, mający na celu uproszczenie matrycy stawek VAT, zakłada zastąpienie obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Projekt znajduje się na etapie opiniowania. Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1 kwietnia 2019 r., niemniej zgodnie z projektem nowa matryca VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Omówimy z Państwem główne założenia projektowanych zmian.

Prowadzący seminarium

Najbliższe spotkanie poprowadzą doradcy KPMG mający wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz wiedzę podatkową i prawną.

Dział podatkowy reprezentować będą Renata Pięta-Mintus (Dyrektor, Tax) wraz z Arturem Truskolawskim (Senior Manager, Tax), Jakubem Gierszewskim (Manager, Tax) oraz Krystianem Szymaniakiem (Assistant Manager, Tax).

Część prawną poprowadzą Natalia Niestrawska (Junior Lawyer, Legal) i Magdalena Wikarjak (Junior Lawyer, Legal) oraz Michał Wołoszczuk (Partner Associate, Legal).

Informacje dodatkowe

Wydarzenie skierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dyrektorów finansowych. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.