Komitety audytu

Uchwalona przez Sejm w dniu 11 maja 2017 r. ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 6 czerwca 2017 r., poz. 1089; dalej „Ustawa”), która służy stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, nakłada obowiązek powołania komitetów audytu przez jednostki zainteresowania publicznego spełniające określone w tej ustawie kryteria. Jednostki zainteresowania publicznego (dalej „JZP”) posiadające aktualnie komitet audytu, a także podmioty powierzające obecnie zadania komitetu audytu radzie nadzorczej będą zobowiązanie do dostosowania się do nowych wymogów. Za naruszenie nowych przepisów grożą surowe sankcje finansowe, które mogą być nakładane zarówno na spółkę jak i na osoby pełniące funkcje w jej organach.

Nasza kancelaria proponuje wsparcie w szczególności polegające na:

  • analizie sytuacji podmiotu, w celu określenia obowiązków wynikających z nowej Ustawy w zakresie utworzenia komitetu audytu;
  • pomocy przy opracowaniu polityki i procedur w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci;
  • pomocy przy opracowaniu regulaminów określających zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu, bądź przy weryfikacji i dostosowaniu aktualnie obowiązujących regulaminów;
  • opracowaniu projektu zmian treści statutu spółki, mających na celu dostosowanie go do wymogów Ustawy;
  • sporządzaniu umów z członkami rad nadzorczych wchodzącymi w skład komitetu audytu.