Ochrona konkurencji i pomoc publiczna

Zespół prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej Kancelarii, od wielu lat świadczy usługi doradcze związane z regulacjami antymonopolowymi, dotyczące porozumień handlowych horyzontalnych i wertykalnych pomiędzy przedsiębiorcami (w tym związane z zawieraniem umów dystrybucyjnych).

Porozumienia i pozycja dominująca

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia spraw kartelowych, w tym z wykorzystaniem instytucji leniency (czynnego żalu), oraz spraw dotyczących nadużywania pozycji dominującej.

Przeprowadzamy ponadto analizy postępowania przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa konkurencji oraz prowadzimy weryfikację stosowanych w umowach postanowień (compliance).

Koncentracje przedsiębiorców

Zespół Kancelarii świadczy doradztwo związane z koncentracją przedsiębiorców, w tym w zakresie sprzedaży udziałów, łączenia, podziału, przejęć spółek oraz umów joint venture, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed UOKiK oraz Komisją Europejską.

Pomoc publiczna

Kancelaria oferuje usługi w zakresie pomocy publicznej na rzecz beneficjentów tej pomocy, jak również na rzecz organów udzielających pomocy oraz konkurentów beneficjenta pomocy.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Świadczymy pomoc prawną w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszenia zbiorowych interesów konsumentów; w szczególności dokonujemy analizy poszczególnych praktyk rynkowych pod kątem naruszenia obowiązujących przepisów oraz reprezentujemy Klientów Kancelarii w postępowaniach spornych, w tym przed sądami powszechnymi i przed UOKiK.