Ochrona środowiska

Nasza kancelaria dysponuje zespołem prawników specjalizujących się w dziedzinie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody. Klientom zapewniamy pomoc prawną w zakresie spraw stricte odnoszących się do ochrony środowiska, jak i w poszczególnych kwestiach mających tylko odniesienie do tej dziedziny prawa.

Usługi prawne Kancelarii obejmują ocenę pod kątem prawa polskiego i wspólnotowego najważniejszych aspektów działalności i funkcjonowania przedsiębiorców, takich jak: korzystania z ziemi i wód oraz powietrza, emisja gazów, gospodarki odpadami, ochrona przed hałasem i emisjami w tym m.in. sporządzanie:

  • opinii odnośnie interpretacji prawa ochrony środowiska na potrzeby inwestycji, jak i w toku postępowań administracyjnych,
  • analiz stanu prawnego przedsiębiorstw wynikającego z przepisów o ochronie środowiska,
  • analiz i audytów prawnych w zakresie ryzyka i odpowiedzialności przedsiębiorstw z tytułu naruszenia przepisów środowiskowych,
  • analiz na potrzeby transakcji kupna sprzedaży nieruchomości/ przedsiębiorstw pod kątem obecnych i ujawnionych w przyszłości szkód na środowisku (zanieczyszczenia gleby, wód),
  • analiz pod kątem obowiązków związanych z uzyskiwaniem pozwoleń „środowiskowych” oraz możliwości przenoszenia pozwoleń na inne podmioty,
  • planów postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
  • projektów dokumentacji kontraktowej.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych obejmujących m.in. występowanie przed:

  • organami administracji publicznej w sprawach z zakresu ochrony środowiska (sprawach o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie stanu poprzedniego, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, kar i opłat oraz odpowiedzialności za szkody na środowisku),
  • organami administracji państwowej w sprawach o wydanie decyzji środowiskowej, decyzji zintegrowanych, postępowań w sprawie wydania pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska,
  • sądami w sprawach związanych z naruszeniem przepisów regulujących odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska.

Podkreślamy także nasze doświadczenie w zakresie tworzenia umów sprzedaży prawa do emisji gazów cieplarnianych i wyjaśniania związanych z tym kwestii prawnych wynikające z reprezentowania Rządu RP w sporze z Komisją Europejską.