Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych / członków władz

Sankcje karne mogą dotyczyć także osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zarówno sam fakt wszczęcia postępowania karnego jak i jego rezultat mogą istotnie zagrozić interesom gospodarczym danego podmiotu oraz narazić jego reputację.

Nasza kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, utworzyła zespół ekspertów z zakresu prawa karnego-gospodarczego, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumieją biznesowe środowisko Klienta i są w stanie dopasować ofertę do jego indywidualnych potrzeb. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

Organizację i przeprowadzanie szkoleń dla członków władz

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia, których zadaniem jest zapoznanie kadry managerskiej z podstawami odpowiedzialności karnej oraz prezentacja modeli/rozwiązań zapobiegających naruszeniu prawa.

Sporządzanie opinii

Sporządzamy opinie prawne dotyczące ryzyk prawnych związanych z odpowiedzialnością karną podmiotów gospodarczych i ich kadry managerskiej. Opinie zawierają analizę istniejącego stanu faktycznego, jego zgodność/niezgodność z wymogami prawnymi oraz rekomendacje wobec zidentyfikowanych ryzyk i nieprawidłowości.

Opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur (tzw. Compliance)

Usługa kierowana jest do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i ma na celu wprowadzenie wewnątrz-korporacyjnych procedur, mających wyeliminować ryzyko odpowiedzialności tych podmiotów za czyny zabronione. Opracowywane przez naszych ekspertów procedury uwzględniają specyfikę branży i ustrój korporacyjny Klienta. Dostosowujemy ponadto procedury międzynarodowe/zagraniczne do wymogów prawa polskiego oraz praktyki korporacyjnej

Audyt prawny w celu zidentyfikowania i eliminacji ryzyka wystąpienia podstaw odpowiedzialności

Przeprowadzamy analizę dokumentów Klienta, będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, pod kątem ewentualnych ryzyk związanych z odpowiedzialnością Klienta, jako podmiotu zbiorowego, za czyny zabronione.

Reprezentowanie Klientów

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, dotyczących w szczególności przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstw skarbowych.