Poświadczenie wykonania przez pracodawcę ustawowych obowiązków w zakresie prawa pracy

Polityka antydyskryminacyjna obejmująca przeciwdziałanie mobbingowi i nierówne traktowanie, w tym molestowanie.

W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o przypadkach mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy. To właśnie na pracodawców został nałożony obowiązek zapewnienia miejsca pracy wolnego od takich zachowań. Odpowiadając na potrzeby pracodawców Kancelaria KPMG D. Dobkowski sp. k. powołała zespół specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie konieczne do poświadczenia prawidłowości wykonania przez pracodawcę tych oraz innych obowiązków prawa pracy.

Świadczymy usługi prawne w następującym zakresie:

 • analiza przestrzegania przepisów antydyskryminacyjnych, w tym dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i nierównemu traktowaniu w tym molestowaniu,
 • analiza przestrzegania przepisów z zakresu czasu pracy, wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych,
 • weryfikacja wdrożenia wymaganych regulacji w zakresie prawa pracy, w tym Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • analiza prawidłowości sporządzania i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Polityka antydyskryminacyjna obejmuje podejmowanie przez pracodawców w szczególności następujących działań:

 • poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracowników,
 • zneutralizowanie zjawisk, które już zaistniały,
 • podejmowanie działań prewencyjnych,
 • systematyczne podnoszenie świadomości pracowników,
 • naprawienie szkód wyrządzonych przez mobbing, molestowanie, nierówne traktowanie.

 W czym możemy pomóc:

 • wyjaśnienie sposobów realizacji obowiązków antydyskryminacyjnych,
 • doradztwo przy zapewnieniu zgodności procedur i praktyki z przepisami prawa,
 • przejęcie funkcji związanych z przyjmowaniem zgłoszeń o nieprawidłowościach i raportowanie do pracodawcy,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach oskarżeń lub podejrzeń o mobbing lub nierówne traktowanie w tym molestowanie,
 • pomoc prawna w postępowaniach cywilnych o odszkodowanie,
 • pomoc prawna w sprawach karnych z oskarżenia o mobbing lub molestowanie,
 • bieżące informowanie o zmianach w prawie pracy, zwłaszcza w zakresie przepisów antydyskryminacyjnych.