Poświadczenie zdolności dywidendowej

Wypłaty na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych dokonywane być mogą z następujących tytułów prawnych:

  • dywidenda, w tym zaliczka na poczet dywidendy w trakcie roku obrotowego;
  • wynagrodzenie za umorzone udziały;
  • kwota likwidacyjna;
  • zwrot dopłat;
  • zwrot pożyczek na rzecz wspólników.

Wszystkie powyższe płatności mogą być dokonywane jedynie zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Ustawie o rachunkowości. Podmiotami odpowiedzialnymi za prawidłowość rozliczeń w tym zakresie są członkowie zarządu, którzy odpowiadają majątkiem osobistym wraz z udziałowcami oraz akcjonariuszami. Z roszczeniami wobec członków może wystąpić spółka lub w przypadku stanu nie wypłacalności także wierzyciele lub syndyk masy upadłości.

W praktyce pojawiają się następujące sytuacje, w których istnieje konieczność ustalenia i poświadczenia zdolności dywidendowej przez podmiot niezależny:

  • istnieje różnica zdań w zarządzie lub pomiędzy zarządem, a udziałowcami na temat zdolności do wypłat w tym zakresie, ich dopuszczalności prawnej, ich wysokości oraz wpływu na potrzebny kapitał obrotowy;
  • interesariusze (udziałowcy lub wierzyciele) potrzebują poświadczenia przez podmiot niezależny istnienia oraz momentu wymagalności dywidendy od spółki;
  • istnieją wątpliwości czy historycznie tworzone kapitały mogą finansować wypłaty;
  • zarząd potrzebuje formalnego potwierdzenia działania zgodnie z umową spółki i/lub statutem oraz należytą starannością w zakresie objętym poświadczeniem.

Wsparcie KPMG

KPMG zatrudnia ekspertów z zakresu prawa, finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości, którzy w uzgodnionym zakresie przeprowadzają prace analityczne oraz sporządzają raport poświadczający zdolność dywidendową spółki w opisanym powyżej zakresie.

W raporcie dokumentowane są analizy bilansu oraz historycznych dokumentów będących podstawą tworzenia kapitałów spółki celem określenia dopuszczalności wypłat oraz określenia ich wysokości.

Zakres prac analitycznych może obejmować ocenę celowości wypłat na rzecz udziałowców, określenie zapotrzebowania spółki na środki pieniężne oraz ocenę wpływu wypłat na kapitał obrotowy spółki.

Prace kończą się wydaniem raportu z przeprowadzonej analizy, w którym określona zostanie zdolność dywidendowa tj. zdolność do dystrybucji środków na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy.