Spory sądowe, postępowanie arbitrażowe, zarządzanie ryzykiem

Nasza kancelaria dysponuje zespołem adwokatów i radców prawnych posiadających bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia krajowych/międzynarodowych sporów sądowych oraz postępowań arbitrażowych obejmujących pełne spectrum dziedzin prawa i rodzajów postępowań. Powyższe obejmuje również reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Prowadzone przez nas postępowania sądowe dotyczą w szczególności:

Spraw cywilnych i gospodarczych

  • świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania wszelkich pism procesowych, w tym w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi – krajowymi i zagranicznymi.

Spraw z zakresu prawa pracy

  • w głównej mierze reprezentujemy pracodawców w procesach dotyczących roszczeń pracowniczych, w szczególności w sprawach wynagrodzenia za pracę, roszczeń wynikających z rozwiązania stosunku pracy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników.

Spraw administracyjnych

  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska oraz w sprawach dotyczących postępowań podatkowych i celnych.

Spraw karnych

  • zespół doświadczonych adwokatów prowadzi sprawy dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz postępowania z zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej.

Świadczymy także wsparcie dla Klientów w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez:

  • przegląd organizacyjnej i operacyjnej struktury spółki oraz określanie kluczowych obszarów ryzyka odnoszących się do indywidualnej odpowiedzialności każdego z członków zespołu zarządzającego lub kluczowego personelu,
  • weryfikowanie czy zasady ładu oraz podejmowania decyzji w spółce pozwalają na jasne przyporządkowanie obowiązków i odpowiedzialności między poszczególnymi członkami zespołu zarządzającego lub kluczowego personelu.