Wsparcie w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Z dniem 13 lipca 2018 r. wchodzą w życie postanowienia nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Nowa Ustawa AML), która wdraża postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (potocznie zwanej IV Dyrektywą AML). Nowe przepisy wymuszają na instytucjach obowiązanych wprowadzenie odpowiednich zmian do ich regulacji wewnętrznych (obejmujących m.in. nowe zasady oceny ryzyka, zmodyfikowane postanowienia dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, itp.), a także przyjęcie nowych regulacji na szczeblu grupy. Postanowienia Nowej Ustawy AML przewidują również szereg przepisów przejściowych i dostosowujących.

Nasza kancelaria proponuje wszechstronne wsparcie w obszarach związanych z nowymi przepisami AML, a w szczególności:

  • przeprowadzenie analizy sytuacji instytucji obowiązanej w celu określenia obowiązków wynikających z Nowej Ustawy AML i zakresu niezbędnych zmian w wewnętrznych procedurach AML,
  • pomoc przy opracowaniu lub zmianie regulacji wewnętrznych oraz regulacji grupowych dostosowujących do wymagań Nowej Ustawy AML,
  • przeprowadzenie audytu prawnego w spółkach w celu określenia zakresu i sposobu realizacji obowiązku przekazywania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • reprezentowanie instytucji obowiązanych przed organami nadzorczymi.