Zamówienia publiczne

Nasza kancelaria dysponuje zespołem doświadczonych prawników specjalizujących się w zakresie prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Oferta obejmuje w szczególności następujące obszary:

Prawo zamówień publicznych

 • sporządzanie przed-realizacyjnych analiz prawnych,
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 • udział w negocjacjach,
 • weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert,
 • sporządzanie umów o udzielenie zamówienia,
 • występowanie w postępowaniach odwoławczych,
 • doradztwo prawne w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia.

Partnerstwo publiczno-prywatne

 • sporządzanie przed-realizacyjnych analiz prawnych,
 • doradztwo prawne w zakresie określenia trybu wyboru partnera prywatnego,
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z dyscypliną finansów publicznych,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania o wybór partnera prywatnego,
 • doradztwo prawne w zakresie identyfikacji i podziału ryzyk pomiędzy partnerów,
 • udział w negocjacjach,
 • doradztwo prawne w zakresie oceny ofert,
 • doradztwo prawne w zakresie wyjścia z projektu,
 • sporządzanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • występowanie w postępowaniach odwoławczych,
 • doradztwo prawne w trakcie realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.