Tarcza antykryzysowa 2.0 a prawo pracy

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0). Ustawa ta przewiduje zmiany m.in. w zakresie przyjętych rozwiązań dla pracodawców z zakresu prawa pracy w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza antykryzysowa). Większość nowych przepisów obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących dofinansowania z FGŚP

Tarcza antykryzysowa 2.0. modyfikuje art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez:

 1. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o organizacje pozarządowe, państwowe osoby prawne i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. wprowadzenie ograniczeń co do możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy – dotychczasowe przepisy pozwalały na uzyskanie dofinansowania z FGŚP w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom o 20%, Tarcza antykryzysowa 2.0. zakłada możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy w mniejszym stopniu niż 20%,
 3. zmianę momentu, od którego przedsiębiorcy przysługuje dofinansowanie – dotychczasowe zapisy pozwalały na uzyskanie dofinansowania z FGŚP od daty złożenia wniosku; zgodnie z Tarczą antykryzysową 2.0. świadczenia z FGŚP będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek (o ile zmiany w warunkach pracy obowiązują od początku miesiąca),
 4. zmianę w zakresie wypowiadania pracownikom umów o pracę –Tarcza antykryzysowa 2.0. zakłada niestosowanie art. 13 § 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, co w praktyce oznacza, iż okres ochronny pracowników będzie obowiązywał jedynie w trakcie pobierania przez pracodawcę dofinansowania, natomiast zakaz wypowiadania umów nie będzie obowiązywał po zakończeniu tego okresu.


Zmiany w zakresie warunków pracy pracowników infrastruktury krytycznej

Tarcza antykryzysowa 2.0. rozszerza uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w infrastrukturze krytycznej w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii o:

 • możliwość polecenia pracownikowi realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz
 • możliwość zobowiązania pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę – dodatkowo nie będą miały tu zastosowania przepisy dotyczące dyżuru wynikające z Kodeksu pracy.

Warto zwrócić uwagę, iż ustawodawca zdecydował się również na rozszerzenie katalogu pracodawców, do których będą miały zastosowanie powyższe rozwiązania.


Zmiany w zakresie świadczenia postojowego

Tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadza zmiany w zakresie przysługującego świadczenia postojowego osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa agencyjna, umowa zlecenia, inna umowa o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło).

Główna zmiana dotyczy możliwości ubiegania się o przyznanie świadczenia postojowego – zgodnie z przyjętymi zapisami Tarczy antykryzysowej 2.0. świadczenie postojowe będzie mogło być przyznane ww. podmiotom maksymalnie 3 razy.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie wykazanie w odpowiednim oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.


Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Tarcza antykryzysowa 2.0. przewiduje również zmiany w zakresie:

 • zawieszenia wykonywania badań profilaktycznych,
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach umowy ze starostą,
 • możliwości przeprowadzania szkoleń BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • możliwości ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów dnia wolnego od pracy,
 • wykonywania pracy przez pracowników samorządowych.

 

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w powyższym zakresie na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych najnowszych publikacji w zakresie rozwiązań przewidzianych dla pracodawców i pracowników w związku z podejmowaniem działań przez organy państwowe mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanych pandemią koronawirusa na stronie Know Your Market.

Know Your Market

Zespół Kancelarii na bieżąco monitoruje propozycje zmian i rozwiązań zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Jeśli mają Państwo pytania w zakresie rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.