Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe uprawnienia dla pracodawców

Tarcza antykryzysowa jest pakietem rozwiązań, który ma celu zapobieganie negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Rząd pracuje nad kolejnymi ustawami, rozszerzającymi uprawnienia pracodawców. Najnowsze rozwiązania zawarte są w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 22 kwietnia 2020 r.) – czyli tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0.

Najważniejsze zmiany wynikające z Tarczy antykryzysowej 3.0. z zakresu prawa pracy dotyczą:

 • uproszczonych zasad zwalniania pracowników,
 • sposobu dostarczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę,
 • wydłużenia terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • możliwości wydania przez pracodawcę polecenia wykorzystania przez pracowników bieżącego urlopu,
 • pracy zdalnej,
 • funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • rozwiązania umów o zakazie konkurencji,
 • odpraw i odszkodowań należnych pracownikom z tytułu ustania stosunku pracy,
 • zawieszenia stosowania układów zbiorowych pracy i regulaminów wewnątrzzakładowych,
 • dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego wskutek spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz wystąpienia istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy,
 • uelastycznienia czasu pracy.

 

Informacje zawarte w niniejszym Legal Alert przedstawione są Państwu na podstawie projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (według stanu na dzień 22 kwietnia 2020 r). Jednocześnie zaznaczamy, iż w związku z tym, że prace nad projektem są w toku, wyżej wymienione rozwiązania mogą ulec zmianie.

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w tym zakresie na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych najnowszych publikacji w zakresie rozwiązań przewidzianych dla pracodawców i pracowników w związku z podejmowaniem działań przez organy państwowe mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanych pandemią koronawirusa na stronie Know Your Market.

Know Your Market

 Zespół Kancelarii na bieżąco monitoruje propozycje zmian i rozwiązań zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Jeśli mają Państwo pytania w zakresie rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej czy doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.