Tarcza antykryzysowa w związku z pandemią COVID-19 – wsparcie dla przedsiębiorców

W celu złagodzenia negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla przedsiębiorców rząd opracował projekt tzw. tarczy antykryzysowej (wcześniej projekt znany był jako „pakiet osłonowy”).

Prace nad projektami odpowiednich przepisów są jeszcze na ukończeniu. Tymczasem  przedstawimy Państwu główne założenia projektu dotyczące wsparcia rynku pracy, finansowania przedsiębiorstw, wzmocnienia systemu finansowego i inwestycji publicznych, które w najbliższym czasie znajdą odzwierciedlenie w obowiązujących ustawach. Kwestie podatkowe zostały omówione przez naszych specjalistów z KPMG Tax w odrębnym alercie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w celu udzielenia szczegółowych informacji dotyczących  przygotowywanych przepisów oraz możliwości praktycznego zastosowania poszczególnych rozwiązań w Państwa firmie.

Dofinansowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach w problemach finansowych

Zgodnie z projektem  tarczy antykryzysowej za „przedsiębiorstwa w problemach finansowych” uznaje się (i) przedsiębiorstwa, w których obrót w okresie 2 miesięcy spadł o 15% i w co najmniej jednym
z nich wykazano stratę oraz (ii) firmy, w których obrót w okresie
1 m-ca spadł o 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wykazano stratę. Przedsiębiorstwa te mogą liczyć na:

 • Przejęcie finansowania przez państwo 40% płacy pracownika dla przedsiębiorców w problemach finansowych. Przedsiębiorstwa te będą mogły ograniczyć wymiar czasu pracy i płacy pracownika do 0,8 etatu (pracownik zarabia 80% dotychczasowej pensji, ale nie mniej niż płaca minimalna), a państwo za pośrednictwem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych (FGŚP) pokryje połowę wynagrodzenia pracownika (limit dopłaty to 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.).
  Ma to prowadzić do obniżenia osobowych kosztów działalności pracodawcy o 60%, a składać na to będzie się 20% wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy do 0,8 etatu oraz finansowanie połowy obniżonego wynagrodzenia przez FGŚP.
 • Współfinansowanie przez państwo postojowego. W przypadku znaczących problemów finansowych przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z przestoju ekonomicznego, w ramach którego podstawa płacy pracowników jest ograniczona do 0,5 etatu, a wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna. Państwo (FGŚP) pokryje blisko połowę wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, tj. kwotę 130% zasiłku dla bezrobotnych. Zakładany okres dofinansowania ze strony FGŚP to 3 miesiące.

Finansowanie samozatrudnienia w razie przestoju ekonomicznego

Samozatrudnieni oraz osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) mogą otrzymać od państwa (wypłata z ZUS) jednorazowe gwarantowane świadczenie miesięczne w kwocie około 2 tys. zł brutto (co stanowi 80% minimalnego wynagrodzenia za 2020 r.). Warunkiem jest, aby działalność gospodarcza lub zatrudnienie na umowę cywilnoprawną rozpoczęły się przed
1 marca 2020.

Wsparcie rynku i przedsiębiorców

W tarczy antykryzysowej przewiduje się także inne rozwiązania, które mają wspomóc przedsiębiorców w ich działalności. Są to m.in.:

 • częściowe przywrócenie pracy handlu w niedzielę;
 • przesunięcie płatności za media;
 • możliwość uzyskania kapitału w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE;
 • możliwość skorzystania z leasingu ARP z odroczonymi
  o 3 miesiące ratami przez firmy transportowe;
 • możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy do 5 tysięcy złotych na 12 miesięcy przez mikrofirmy zatrudniające do 9 osób;
 • przesunięcie terminów wejścia w życie BDO, PPK oraz rejestru beneficjentów rzeczywistych;
 • zawieszenie biegu wybranych terminów administracyjnych
  i skarbowych;
 • brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych;
 • przesunięcie automatycznego wydłużenia wiz i pozwoleń na pracę dla pracowników z Ukrainy;
 • wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych;
 • politykę drugiej szansy, która ma polegać na pomocy dla małych
  i średnich przedsiębiorstw przechodzących przez proces restrukturyzacji.

Ponadto ma zostać powołany Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 miliardów złotych celem pobudzenia gospodarki przez inwestycje publiczne w różne dziedziny gospodarki. Priorytetowe obszary to: infrastruktura, modernizacja szkół i szpitali, cyfryzacja, energetyka, biotechnologia i farmacja, ochrona środowiska.

Pomoc w zakresie zapewnienia płynności finansowej

W zakresie wsparcia gwarancyjnego i dopłat do kredytów tarcza antykryzysowa przewiduje objecie gwarancjami przez BGK do 80% kwoty kredytu (obecnie BGK udziela gwarancji do 60%), bez pobierania prowizji. O gwarancję mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy. Gwarancja udzielana jest na ich wniosek składany do banku kredytodawcy. Ministerstwo Finansów szacuje, że BGK wystawi w 2020 r. gwarancje de minimis na kwotę 9,5 mld złotych.

Pomoc ze strony banków

W związku z obniżeniem 17 marca br. przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych, powinno dojść m.in. do spadku przeciętnej raty kredytu w ślad za obniżeniem kredytów złotowych i depozytów.

Związek Banków Polskich zadeklarował ponadto następującą pomoc wobec klientów w związku z pandemią koronawirusa:

 • ułatwienie odroczenia (zawieszenia) spłaty raty kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy;
 • możliwość odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 r. zdolność kredytową;
 • odroczenie spłat rat leasingowych i spłat należnych od klientów
  w ramach faktoringu na zasadach analogicznych do odroczenia spłaty kredytów;
 • niepobieranie opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie ww. wniosków, ich maksymalne odformalizowanie i szybkie rozpatrzenie.

Jak możemy pomóc?

Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie nasz Zespół na bieżąco śledzi prace legislacyjne wywołane aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie i oferuje wsparcie w dostosowaniu się do zmieniających się przepisów prawa.

W obecnej sytuacji możemy Państwu pomóc w szczególności:

 • w razie zatorów płatniczych, zakazów prowadzenia działalności, niemożnością zapewnienia ciągłości pracy – w analizie ryzyka związanego z epidemią i wypracowaniu działań prewencyjnych bądź naprawczych;
 • w razie konieczności uzyskania pomocy państwa w związku z epidemią koronawirusa – we wszczęciu odpowiednich procedur przed właściwymi organami państwowymi lub samorządowymi i reprezentacją przed tymi organami;
 • w razie przestoju, zwiększonej liczbą nieobecności pracowników lub ich kwarantanną, podjęcia decyzji co do pracy w formie zdalnej – w doradztwie i wprowadzeniu odpowiednich procedur (np. regulaminu pracy zdalnej).

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.