Termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a tzw. tarcza antykryzysowa 2.0

W ostatnich godzinach światło dzienne ujrzał (na chwilę obecną – w sposób nieoficjalny) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0).

Ww. projekt ustawy wprowadza m. in. zmiany w zakresie terminów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, regulowanych przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym zasadą jest, że dłużnik jest obowiązany do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Projektowane przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 zmieniają powyższą zasadę w następujący sposób:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ww. bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu; po tym okresie termin ten biegnie na nowo;
  • jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, termin na zgłoszenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 3 miesiące od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Projektowana tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadza przy tym domniemanie, że jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – zaistniał on z powodu COVID-19.
  • jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest na podstawie ww. postanowień i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami Prawa upadłościowego terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ulegają stosownemu wydłużeniu.

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie m. in. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wspieramy naszych klientów (dłużników i wierzycieli) m. in. przy zgłaszaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, weryfikujemy istnienie podstaw do ogłoszenia upadłości, reprezentujemy klientów w postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych.

Jeśli moglibyśmy służyć Państwu wsparciem prawnym w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.