Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla IV tury wdrożeniowej

Czwarta grupa podmiotów zobowiązanych do wdrożenia PPK ma już niecały miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
Przypominamy, iż podmiotom znajdującym się w IV turze wdrożeniowej PPK został niecały miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową. Do 23 kwietnia 2021 roku, podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób (tzw. pozostałe podmioty zatrudniające) są zobowiązane do zawarcia w pierwszej kolejności z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a do 10 maja 2021 roku umowy o prowadzenie PPK (chyba że posiadają status mikroprzedsiębiorcy).

W związku z powyższym, przypominamy o najważniejszych zagadnieniach związanych z wdrożeniem PPK w Państwa firmie.

Kim jest podmiot zatrudniający?

Obowiązek stosowania Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”) ustawodawca nakłada na podmioty zatrudniające, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 Ustawy PPK na:

 • pracodawców, o których mowa w art. 3 Kodeksu pracy,
 • nakładców,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
 • zleceniodawców,
 • podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Jeśli Państwa firma spełnia powyżej wskazane warunki i zatrudnia mniej niż 20 osób lub jest jednostką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych, to powinni Państwo jak najszybciej podjąć działania w celu wdrożenia PPK dla osób zatrudnionych.

Najpóźniej do:

 • 23 kwietnia 2021 roku zobowiązani są Państwo do podpisania umowy o zarządzanie PPK, natomiast do
 • 10 maja 2021 roku do podpisania umowy na prowadzenie PPK.

Przypominamy również, iż w czwartej turze podmiotów zobowiązanych do wdrożenia PPK znajdują się również jednostki sektora finansów publicznych. W przeciwieństwie do wcześniejszych faz wdrożenia, Ustawa PPK przewiduje dla nich odrębne terminy zawarcia umowy o zarządzenie PPK jak i umowy o prowadzenie PPK.

Z obowiązku wdrożenia PPK zwolnione są podmioty zatrudniające posiadające status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłaty do PPK, ile one wynoszą?

Wpłaty do PPK dzielą się na podstawowe i dodatkowe. Są one finansowane zarówno przez pracodawcę jak i uczestnika PPK.

 Wpłata podstawa (obligatoryjna)Wpłata dodatkowa (dobrowolna) 
Wpłaty pracodawcy 1,5% wynagrodzenia brutto do 2,5% wynagrodzenia brutto
 Wpłaty pracownika 2% wynagrodzenia brutto* do 2% wynagrodzenia brutto

*Wpłata podstawowa pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%, pod warunkiem że jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. oferuje pomoc prawną pracodawcom, którzy są zobowiązani do wdrożenia PPK

Zdajemy sobie sprawę, iż ustawa o PPK jest wyzwaniem dla każdego pracodawcy. Wiąże się ona bowiem z koniecznością wdrożenia szeregu nowych regulacji wewnętrznych. W związku z tym, zespół naszych specjalistów dedykowanych PPK pomaga pracodawcom w zakresie:

 • opracowania regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK,
 • pomocy w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • zawierania umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową (w tym weryfikacja warunków umów zaproponowanych przez instytucje finansowe),
 • pomocy w wyborze przedstawicieli pracowników,
 • reprezentowania podmiotu zatrudniającego w rozmowach ze stroną społeczną,
 • wypełnienia obowiązków informacyjnych pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Więcej informacji możecie również Państwo znaleźć na KPMG Spot „PPK – Wdrożenie krok po kroku”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.