Wydłużenie okresu obowiązywania ograniczeń

Wydłużenie okresu obowiązywania ograniczeń dotyczących przejmowania polskich podmiotów podlegających ochronie przez inwestorów zagranicznych spoza EU, EOG i OWGIR
W dniu 27 maja 2022 r., w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw („Ustawa nowelizująca”), na mocy której m. in. przedłużono o 3 lata obowiązywanie regulacji ograniczających przejmowanie niektórych polskich firm przez zagranicznych inwestorów, zawartych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji („Ustawa”).

Zgodnie z postanowieniami Ustawy, transakcje, w wyniku których dojdzie do nabycia, osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w kapitale lub nabycia dominacji tzw. podmiotu objętego ochroną, wymagają zgłoszenia do Prezesa UOKiK, jeśli biorą w nich udział przedsiębiorcy mający siedzibę poza UE, EOG oraz OWGiR (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Podmiotem objętym ochroną w rozumieniu ww. przepisów są spółki publiczne; przedsiębiorcy posiadający mienie wchodzące w skład infrastruktury krytycznej; podmioty z branży IT, które opracowują bądź modyfikują oprogramowanie dla celów prowadzenie działalności przez podmioty operujące w strategicznych obszarach gospodarki, oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w jednej z branż „sensytywnych” wskazanych w Ustawie, tj. np. z branży energetycznej, chemicznej, telekomunikacyjnej, medycznej, związanej z produkcją materiałów wybuchowych, bądź spożywczej. Poza posiadaniem siedziby na terytorium RP oraz prowadzenia jednej z ww. działalności, kryterium uzasadniającym objęcie ochroną, jest osiągnięcie przychodu w wysokości powyżej 10 MLN EUR ze sprzedaży i usług na terytorium RP, w jednym z 2 lat obrotowych poprzedzających zawiadomienie.

W wyniku złożonego zawiadomienia, Prezes UOKiK sprawdza, czy występują przesłanki uzasadniające wniesienie sprzeciwu do zgłaszanej inwestycji i ew. przeprowadza postępowanie kontrolne w tym zakresie.

Powyższa regulacja została wprowadzona w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 i miała na celu zapewnienie ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W dotychczasowym stanie prawnym, omówione przepisy miały obowiązywać przez 2 lata od ich wejścia w życie, tj. do 25 lipca 2022 r. Wprowadzona zmiana przedłuża ten okres do 60 miesięcy, czyli o następne 3 lata – do dnia 25 lipca 2025 r.

Jak wskazano w Ustawie nowelizującej, stosowanie ww. ograniczeń jest zasadne nie tylko z uwagi na sytuację wywołaną COVID-19, ale również „sytuację międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję”.

Warto zauważyć, że cała Ustawa nowelizująca została uchwalona w celu dostosowania niektórych regulacji podatkowych do sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę i działaniami NATO na terenie RP. Tym samym, wydaje się, że to właśnie powyższe okoliczności stanowią uzasadnienie dla przedłużenia ograniczeń w nabywaniu polskich przedsiębiorstw objętych ochroną przez podmioty spoza UE, EOG oraz OWGiR.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Jak możemy pomóc?

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. wspiera swoich Klientów w zakresie m.in.:

● Kompleksowej obsługi prawnej inwestycji zagranicznych dokonywanych w polskie podmioty gospodarcze,

● Analiz dotyczących kwestii regulacyjnych i występowania w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.