Zbliża się termin końcowy na obowiązkową rejestrację beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, iż od dnia 13 października 2019 roku obowiązują przepisy regulujące działanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (dalej „Ustawa”).

Należy pamiętać, iż spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku, mają już niewiele ponad miesiąc (tj. do 13 kwietnia 2020 roku) na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Rekomendujemy, aby już teraz podjąć czynności mające na celu identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz jego rejestrację w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Sprawdź czy jesteś zobowiązany do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Zgodnie z Ustawą, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

  1. spółki jawne,
  2. spółki komandytowe,
  3. spółki komandytowo-akcyjne,
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  5. proste spółki akcyjne,
  6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną w zakresie wdrażania niezbędnych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zapewniamy wsparcie w dostosowaniu działalności spółek do wymagań Ustawy oraz przeprowadzamy audyty prawne w celu weryfikacji prawidłowości wdrożonych procedur i realizacji obowiązków ustawowych.

Mając na uwadze wejście w życie przepisów Ustawy odnoszących się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oferujemy Klientom pomoc w realizacji obowiązku dokonania zgłoszenia do tego rejestru informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.