Zbliża się termin rejestracji beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają jeszcze miesiąc na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Przypominamy, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”) pierwotnie przewidywała obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do 13 kwietnia 2020 r. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii Tarcza antykryzysowa 1.0. odroczyła termin zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR.

Termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR, dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r., został odroczony do 13 lipca 2020 r.

W związku z powyższym przypominamy najważniejsze informacje o beneficjencie rzeczywistym oraz o  Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Sprawdź czy jesteś zobowiązany do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Zgodnie z Ustawą, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Jakie dane należy podać w zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy danych identyfikacyjnych spółek, które są obowiązane do przekazywania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych. Dane te obejmują: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS oraz NIP.

Druga kategoria danych obejmuje dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania obowiązanych spółek. Zaliczamy do nich: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. W przypadku spółek będących osobami prawnymi, za beneficjenta rzeczywistego uznaje się w szczególności osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki.
Pomimo, iż przepisy Ustawy zawierają definicję beneficjenta rzeczywistego, zastosowanie tych przepisów w praktyce może powodować trudności. W szczególności, ustalenie beneficjenta rzeczywistego może być problematyczne w przypadku spółek, które posiadają bardzo rozbudowaną strukturę kapitałową, bądź których statuty nadają szczególne uprawnienia określonym podmiotom.

Jak dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Takie zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego oraz powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na co warto zwrócić uwagę to to iż beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów

Rzeczywistych zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jakie grożą sankcje finansowe?

Niedopełnienie przez spółkę obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w odpowiednim terminie do CRBR zagrożone jest karą pieniężną do wysokości 1 000 000 złotych.

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną w zakresie wdrażania niezbędnych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zapewniamy wsparcie w dostosowaniu działalności spółek do wymagań Ustawy oraz przeprowadzamy audyty prawne w celu weryfikacji prawidłowości wdrożonych procedur i realizacji obowiązków ustawowych.
Zaznaczamy również, że przed dokonaniem zgłoszenia konieczne może okazać się przeprowadzenie szeregu dodatkowych czynności, np. związanych z uzyskaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla osób reprezentujących spółkę.

Nasza kancelaria oferuje Klientom pomoc w realizacji obowiązku dokonania zgłoszenia do tego rejestru informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Jeśli zarządzana przez Państwa spółka podlega obowiązkowemu raportowaniu do CRBR, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją  „Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w trzech krokach”. Więcej informacji znajdziecie Państwo na KPMG Spot:

KPMG Spot

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.