Zmiany dotyczące PPK

W dniu 20 maja została opublikowana ustawa, na mocy której zmieniono przepisy regulujące uprawnienia i obowiązki podmiotów zatrudniających w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowe przepisy weszły w życie w dniu 4 czerwca 2022 roku.

Realne sankcja za nakłanianie zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK

Z punktu widzenia podmiotów zatrudniających (pracodawców), najbardziej istotna zmiana polega na przyznaniu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnień do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK oraz nakładania kar za jego naruszenie.

Sama sankcja za naruszenie ww. zakazu przez podmiot zatrudniający nie zmieniła się – jest to grzywna wynosząca do 1,5% funduszu wynagrodzeń u podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym naruszenie zakazu.

Nowe przepisy przyznają natomiast PIP, po raz pierwszy, prawo do przeprowadzania u podmiotów zatrudniających kontroli przestrzegania ww. zakazu i nakładania grzywny w przypadku jego naruszenia.

Jest to zasadnicza zmiana, zważywszy, że przepisy w poprzednim brzmieniu nie przyznawały PIP takiego uprawnienia (zagrożenie sankcją było w praktyce iluzoryczne, ponieważ pomimo, że sankcja była zapisana w ustawie, to brakowało przepisów umożliwiających jej nakładanie).

Co istotne, prawo PIP do przeprowadzania kontroli oraz nakładania sankcji, nie dotyczy wyłącznie naruszeń zakazu, które nastąpiły po wejściu w życie nowych przepisów, ale również naruszeń, które miały miejsce w ciągu roku poprzedzającego ich wejście w życie.

Pozostałe istotne zmiany

● podmiot zatrudniający może objąć nowego zatrudnionego programem PPK już po upływie 14 dni od jego zatrudnienia (wcześniej było to możliwe dopiero po upływie 3 miesięcy),

● Polski Fundusz Rozwoju może wezwać podmiot zatrudniający będący mikroprzedsiębiorcą do złożenia wyjaśnień w zakresie niestosowania przepisów ustawy o PPK,

● instytucja finansowa nie ma już obowiązku informowania podmiotu zatrudniającego o dokonywanych wypłatach, wypłatach transferowych i zwrotach z rachunku PPK osoby zatrudnionej.

● zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 55 lat nastąpi wyłącznie na jej wniosek.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.