Zmiany w zakresie opłaty reprograficznej

W maju br. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego („Projekt Ustawy”). Choć głównym celem Projektu Ustawy jest określenie warunków wykonywania pracy artystycznej oraz zapewnienie twórcom, których zarobki są na najniższym poziomie minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, to projektowane rozwiązania dotyczą również zmian w zakresie tzw. opłaty reprograficznej uiszczanej przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego.

Projekt Ustawy, stanowiący próbę wdrożenia w życie postulatów środowiska artystycznego, w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym twórcom przewiduje, iż każda osoba profesjonalnie wykonująca działalność artystyczną będzie uprawniona do uzyskania wsparcia w okresach braku lub znacznego obniżenia dochodów.

Koszty projektowanych rozwiązań zostaną sfinansowane w pierwszej kolejności z części wpływów z tzw. opłaty reprograficznej, stanowiącej formę zryczałtowanej jednorazowej rekompensaty uiszczanej w związku ze sprzedażą sprzętu elektronicznego umożliwiającego tzw. dozwolony użytek osobisty (tj. korzystanie na własne potrzeby z rozpowszechnionego już chronionego utworu). Opłata jak dotychczas pobierana była od urządzeń służących do kopiowania i odtwarzania muzyki, filmów, obrazów i tekstów, między innymi: drukarek, kopiarek, odtwarzaczy, a także czystych nośników danych (np. płyt).

Poprzez projektowane zmiany ustawodawca dąży do doprecyzowania kręgu podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia poprzez wskazanie, że opłata jest odprowadzana przez podmioty wprowadzające na rynek krajowy (polski) urządzenia elektroniczne umożliwiające utrwalanie lub zwielokrotnianie utworów dowolną techniką (podczas gdy dotychczas obowiązek odprowadzania opłaty reprograficznej obciążał wszystkich producentów i importerów tych urządzeń).

Ponadto, przyjęcie Projektu Ustawy w aktualnym kształcie oznaczałoby w praktyce – zgodnie z wcześniejszymi postulatami środowisk artystycznych – rozciągnięcie opłaty reprograficznej na większą liczbę urządzeń w porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, w tym na komputery, tablety czy dyski twarde. Projekt Ustawy nie przewiduje natomiast obowiązku uiszczenia opłaty reprograficznej od smartfonów.

Wysokość opłaty reprograficznej ma oscylować pomiędzy 1 a 4% kwoty brutto należnej z tytułu pierwszej sprzedaży urządzenia, lub wartości rynkowej urządzenia z dnia pierwszego przekazania albo pierwszego przyjęcia w użytkowanie dokonanego na terytorium Polski (w obowiązującym stanie prawnym jest ona naliczana w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży urządzeń).

Zgodnie z Projektem Ustawy opłata powinna być uiszczana kwartalnie, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym powstał obowiązek zapłaty opłaty (dotychczas należało ją uiścić w terminie 14 dni po upływie danego kwartału), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. dokumentu elektronicznego sporządzonego według ustalonego wzoru.

Warto wskazać, że Projekt Ustawy jest nadal w fazie konsultacji i ostateczny kształt przyjętych w nim rozwiązań może ulec zmianie. O dalszych pracach legislacyjnych nad Projektem Ustawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jak możemy pomóc ?

Kancelaria KPMG D.Dobkowski wspiera swoich Klientów w zakresie między innymi: 

  • analiz dotyczących istnienia obowiązku odprowadzania opłaty reprograficznej przez przedsiębiorców;
  • wypracowania rozwiązań ograniczających ryzyka zakwestionowania stosowanych praktyk przez właściwe organy zobowiązane do poboru opłaty (w szczególności naczelników urzędów skarbowych);
  • wsparcie w ewentualnej korespondencji i sporach z właściwymi organami.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.