Zmiany w zakresie prawa konsumenckiego odroczone do 1 stycznia 2021

Rok 2020 miał być rewolucyjnym rokiem pod względem zmian w zakresie modyfikacji przepisów prawa konsumenckiego, ponieważ z dniem 1 czerwca 2020 roku miały zacząć obowiązywać zmiany wynikające z podpisanej w dniu 6 sierpnia 2019 roku przez Prezydenta Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (dalej „Ustawa”). W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii oraz przyjętej w dniu 31 marca 2020 roku tzw. Tarczy antykryzysowej, wejście w życie zmian w zakresie prawa konsumenckiego zostało przesunięte do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Jedna z głównych zmian objętych wskazaną wyżej nowelizacją dotyczy zmiany statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W określonych sytuacjach osoba taka będzie mogła być traktowana jako konsument, a tym samym zostanie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów.

W praktyce będziemy mieć do czynienia z utworzeniem trzeciej kategorii podmiotów, z którymi będzie można zawrzeć umowę (konsumentami, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi umowę nieposiadającą zawodowego charakteru). Dzięki odroczeniu wejścia w życie tych przepisów przedsiębiorcy zyskali dodatkowe 6 miesięcy na dostosowanie swojej dokumentacji (w szczególności umów, ogólnych warunków sprzedaży czy regulaminów produktowych) do nadchodzących zmian.

Klauzule niedozwolone

Zgodnie z brzmieniem art. 3855 Kodeksu cywilnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 roku, niektóre przepisy dotyczące konsumentów będą miały zastosowanie odpowiednio w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W praktyce oznacza to, iż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w przypadku zawierania z innym przedsiębiorcą umowy, która nie ma charakteru zawodowego, będzie mogła powołać się wystąpienie w umowie niedozwolonych klauzul umownych (art. 3851 Kodeksu cywilnego).

Rękojmia za wady

Ustawa przewiduje również, iż przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady, co do zasady będą miały również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Jednakże w takiej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi (tj. rozszerzenia ją, ograniczenia lub wyłączenia).
Oznacza to, iż w pewnych sytuacjach przedsiębiorca dokonujący zakupu towaru lub usługi będzie miał prawo do złożenia reklamacji powołując się na przepisy o rękojmi, w sytuacji gdy kupiony przez niego towar lub usługa będą posiadać wadę fizyczną lub prawną i będzie mógł domagać się np. naprawy towaru czy wymiany towaru na nowy.
Dla sprzedawców i usługodawców w praktyce będzie się to wiązało z koniecznością weryfikacji przedmiotu działalności (kodu PKD) wpisanego do CEiDG w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Prawo odstąpienia od umowy

Ustawa przewiduje, iż przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy zawarte w rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta będą miały również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
W konsekwencji oznacza to, iż taka osoba w sytuacji zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa będzie mogła w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Co to oznacza dla przedsiębiorców-sprzedawców?

Zmiany wprowadzone w zakresie prawa konsumenckiego spowodują, iż wielu przedsiębiorców – sprzedawców i usługodawców będzie musiało:

  • dostosować swoje wzorce umów i ogólnych warunków umów, jak również regulaminów produktowych i procedur do nowych przepisów,
  • stworzyć nowe procedury w zakresie weryfikacji możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z prawa odstąpienia lub skorzystania z przysługującej im rękojmi za wady.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące znowelizowanych przepisów, bądź potrzebowali wsparcia w dostosowaniu dokumentacji stosowanej w relacji z klientami, uprzejmie prosimy o kontakt.